ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 87

1. పవిత్రపర్వతముమీద ప్రభువు తన నగరమును నెలకొల్పెను.

2. అతడు యాకోబు పట్టణములు అన్నిటికంటెను సియోను ద్వారములను ఎక్కువగా అభిమానించును.

3. దైవనగరమా! ప్రభువు నీ మహత్తర కార్యములనుగూర్చి మాట్లాడెను.

4. “ఐగుప్తును బబులోనియాను నన్ను పూజించు దేశములలో చేర్తును, పలానావ్యక్తి ఫిలిస్తీయాలోనో లేక తూరు లోనో లేక యితియోపియాలోనో పుట్టెనని జనులు చెప్పుకొందురు.

5. సియోనును గూర్చి మాట్లాడునపుడు మాత్రము ఎల్లజాతులును అచట పుట్టినవని చెప్పుకొందురు” సర్వోన్నతుడు ఆ నగరమును బలపరచును.

6. ప్రభువు జాతుల జనాభా లెక్కలు వ్రాయించును. “అతడు ప్రతి వానిని సియోను పౌరుని” గనే గణించును.

7. జనులు అచట నాట్యము చేయుచు పాటలు పాడుదురు. “మా ఊటలకు ఆధారము నీవే” నని చెప్పుకొందురు.