ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 86

1. ప్రభూ! నీవు నా మొర విని నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము. నేను అవసరార్డిని, దీనుడను.

2-3. నేను నీ భక్తుడను కనుక నన్ను మృత్యువునుండి కాపాడుము. నిన్ను నమ్మిన దాసుడను కనుక నన్ను రక్షింపుము. నేను దినమెల్ల నీకు మొరపెట్టుచున్నాను.

4. నేను నీకు ప్రార్ధన చేయుచున్నాను కనుక నీ ఈ దాసుని సంతోషచిత్తుని చేయుము.

5. ప్రభూ! నీవు మంచివాడవు, నరుల తప్పులను మన్నించువాడవు. నీకు మనవి చేయు వారిని మిక్కిలి నెనరుతో ఆదరించువాడవు.

6. ప్రభూ! నా మొర వినుము. నా వేడుకోలును ఆలింపుము.

7. నీవు ప్రత్యుత్తరమిత్తువు కనుకనే ఆపత్కాలమున నేను నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను.

8. ప్రభూ! నీకు సాటిదైవము లేడు. నీవు చేసిన కార్యములను ఎవరును చేయలేరు.

9. నీవు కలిగించిన జాతులెల్ల నీ ఎదుటికి వచ్చి నీకు దండము పెట్టును. నీ నామమును కీర్తించును.

10. నీవు మహనీయుడవు. నీవు మాత్రమే మహత్తరకార్యములు చేయుదువు. నీవు మాత్రమే దేవుడవు.

11. ప్రభూ! నీ మార్గములను నాకు తెలియజేయుము. నేను నమ్మదగినతనముతో నీ త్రోవలలో నడతును. నేను పూర్ణహృదయముతో, నీ నామమును గౌరవింతును.

12. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నేను నిండుమనసుతో నీకు స్తుతులు అర్పింతును. నీ నామమును సదా కీర్తింతును.

13. నీవు నాపట్ల అపారమైన కృప చూపితివి. అగాధమైన పాతాళమునుండి నన్ను కాపాడితివి.

14. దేవా! గర్వితులు నా మీదికి ఎత్తివచ్చుచున్నారు. క్రూరబృందము నన్ను చంపజూచుచున్నది. వారు నిన్ను లెక్కచేయువారు కారు.

15. దేవా! నీవు జాలికలవాడవు, కృపామయుడవు, సహనవంతుడవు, దయాపరుడవు, విశ్వసనీయుడవు

16. నీ దృష్టిని నా వైపు మరల్చి నన్ను కనికరింపుము. నీ దాసుడనైన నాకు నీ బలమును దయచేయుము. నీ సేవకురాలి కుమారుని రక్షింపుము.

17. నీవు నన్ను అనుగ్రహించితివనుటకు గుర్తును చూపింపుము. నీవు నన్ను ఆదుకొని నాకు ఉపశాంతిని దయచేసితివని గ్రహించి నన్ను ద్వేషించువారెల్ల సిగ్గుచెందుదురు.