ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 81

1. మనకు బలమైన ప్రభువు పేర ఆనందనాదము చేయుడు. యాకోబు దేవుని పేర ఉత్సాహనాదము చేయుడు.

2. గీతము పాడుచు తప్పెటలు వాయింపుడు. స్వరమండలములను, సితారలను మీటి శ్రావ్యమైన సంగీతము విన్పింపుడు.

3. అమావాస్యనాడు, పూర్ణిమనాడు పండుగను సూచించుచు కొమ్మును ఊదుడు.

4. ఇది యిస్రాయేలీయులకు చట్టము. ఇది యాకోబు దేవుడు నిర్ణయించిన ఆజ్ఞ.

5. ప్రభువు ఐగుప్తుమీదికి యుద్ధమునకు పోయినపుడు యోసేపునకు ఈ కట్టడను విధించెను. నేను గుర్తింపజాలని స్వరము ఒకటి నాకు ఇట్లు విన్పించినది:

6. “మీ భుజముల మీదినుండి బరువును దింపినది నేనే మీ చేతులలోనుండి గంపలను తొలగించినది నేనే

7. మీరు ఆపదలోనుండి నాకు మొర పెట్టగా నేను మిమ్ము ఆదుకొంటిని. ఉరుము దాగుకొను స్థలములోనుండి మీకు బదులు ఇచ్చితిని. మెరీబా జలములవద్ద మిమ్ము పరీక్షించితిని.

8. నా ప్రజలారా వినుడు! నేను మిమ్ము హెచ్చరించుచున్నాను. అయ్యో! యిస్రాయేలీయులారా! మీరు నా మాటవినిన ఎంత బాగుండును.

9. మీరు అన్యదైవమును కొలువరాదు. పరదైవమునకు మ్రొక్కకూడదు.

10. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను. నేను ఐగుప్తుదేశమునుండి మిమ్ము తోడ్కొనివచ్చినవాడను. మీరు నోరు తెరచిన చాలు. నేను మీకు చాలినంత భోజనము పెట్టెదను.

11. కాని నా ప్రజలు నామాట వినుటలేదు. యిస్రాయేలీయులు నాకు అవిధేయులుగా ఉన్నారు

12. కనుక నేను వారిని తమ మొండిపట్టునకు వదలివేసితిని. వారిని తమ ఇష్టము వచ్చినట్లు చేయనిచ్చితిని.

13. నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎంత బాగుండును! యిస్రాయేలీయులు నా మార్గములలో నడచిన ఎంత బాగుండును!

14. నేను వేగిరమే వారి శత్రువులను ఓడించియుందును వారి విరోధులను జయించియుందును.

15. యావేను ద్వేషించువారు ఆయనకు దండము పెట్టియుందురు. వారికి శాశ్వతముగా శిక్షపడియుండెడిది.

16. నేను మిమ్ము మేలైన గోధుమలతో పోషించియుందును. కొండతేనెతో సంతృప్తిపరచి ఉందును.”