ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 150

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువు మందిరమున ఆయనను స్తుతింపుడు. విశాలాకాశమున ఆయన బలమును స్తుతింపుడు.

2. ఆయన చేసిన మహాకార్యములకుగాను ఆయనను స్తుతింపుడు. ఆయన మాహాత్మ్యమునకు గాను ఆయనను స్తుతింపుడు.

3. బూరలనూది ఆయనను స్తుతింపుడు. స్వరమండలముతో, సితారతో ఆయనను స్తుతింపుడు.

4. తంబురతో, నాట్యముతో ఆయనను స్తుతింపుడు. తంత్రీవాద్యములతో, పిల్లనగ్రోవితో ఆయనను స్తుతింపుడు.

5. చిటితాళములతో ఆయనను సుతింపుడు గంభీర నాదముగల తాళములతో ఆయనను స్తుతింపుడు.

6. బ్రతికియున్న ప్రాణులెల్ల ప్రభువును స్తుతించునుగాక! మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.