ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 149

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువునకు నూతన గీతము పాడుడు. భక్తసమాజమున ఆయనను స్తుతింపుడు.

2. యిస్రాయేలీయులు తమ సృష్టికర్తనుచూచి ఆనందింతురుగాక! సియోను పౌరులు తమ రాజునుగాంచి సంతసింతురుగాక!

3. వారు నాట్యము చేయుచు ఆయన నామమును స్తుతింతురుగాక! మృదంగములతో, తంత్రీవాద్యములతో ఆయనను కీర్తింతురుగాక!

4. ప్రభువు తన ప్రజలనుగాంచి ప్రీతిచెందెను. దీనులకు విజయమును ప్రసాదించెను.

5. ప్రభువు ప్రజలు తమ విజయమునకుగాను సంతసింతురుగాక! రేయెల్ల సంతసముతో గానము చేయుదురుగాక!

6. వారి నోటితో ప్రభుని స్తుతించుచు కేకలు పెట్టుదురుగాక! వారు రెండంచుల కత్తిని చేతబూని

7. అన్యజాతులకు ప్రతీకారము చేయుదురుగాక! ఇతర జాతులను దండింతురుగాక!

8. వారి రాజులను శృంఖలాలతో బంధింతురుగాక! వారి నాయకులకు ఇనుపసంకెలలు వేయుదురుగాక!

9. వారిని ప్రభువు నిర్ణయించిన శిక్షకు గురిచేయుదురుగాక! భక్తులందరి విజయమిదియే, మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.