ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 144

1. నాకు ఆశ్రయదుర్గమైన ప్రభువునకు స్తుతి కలుగునుగాక! ఆయన నా చేతులు యుద్ధము చేయుటకు నాకు తర్ఫీదు నిచ్చును. నా వ్రేళ్ళు పోరుసల్పుటకు నన్ను సంసిద్ధుని చేయును.

2. ఆయన నన్ను కృపతో చూచువాడు, నాకు ఆశ్రయస్థానము, నాకు రక్షణదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు, నాకు డాలు, నేను నమ్ముకొనినవాడు, నా యేలుబడిలోనున్న జాతులను లొంగదీయువాడు.

3. ప్రభూ! నీవు నరుని గుర్తించుటకు అతడు ఏపాటివాడు? నరమాత్రుని గూర్చి తలంచుటకు అతడు ఎంతటివాడు?

4. నరుడు అల్పమైన శ్వాసమువంటివాడు. అతని రోజులు నీడవలె సాగిపోవును.

5. ప్రభూ! ఆకాశమును చీల్చుకొని క్రిందికి దిగిరమ్ము పర్వతములను తాకుము, వానినుండి పొగ వెలువడును.

6. మెరుపులను మెరపించి నా శత్రువులను పారద్రోలుము. బాణములను గుప్పించి వారిని చిందరవందర చేయుము.

7. ఆకాశమునుండి నీ చేతినిచాచి నన్ను రక్షింపుము. విస్తార జలములనుండి నన్ను బయటికి లాగుము. విదేశీయుల బారినుండి నన్ను కాపాడుము.

8. వారు కల్లలాడువారు, కుడిచేతితో అబద్ద ప్రమాణములు చేయువారు.

9. ప్రభూ! నేను నీపై నూతనగీతము పాడెదను. దశతంత్రీ వాద్యముమీటి నిన్ను కీర్తించెదను.

10. నీవు రాజులకు విజయము దయచేయుదువు. నీ సేవకుడైన దావీదునకు భద్రతను ప్రసాదింతువు.

11. దుష్టుల ఖడ్గమునుండి నన్ను కాపాడుము, అన్యజాతివారినుండి నన్ను రక్షింపుము. వారి నోళ్ళు అబద్దములాడును. వారి కుడిచేయి అబద్దసాక్ష్యము చూపును.

12. మన కుమారులు యవ్వనమును బడసి బలముగా ఎదుగు మొక్కలవలె ఒప్పుదురుగాక! మన కుమార్తెలు ప్రాసాదముల మూలలందు నిల్చియుండు మేలైన స్తంభములవలె అలరారుదురుగాక!

13. మన గాదెలు పలు రకముల ధాన్యములతో నిండియుండునుగాక! బీళ్ళలో మన గొఱ్ఱెలు వేవేల పిల్లలను ఈనునుగాక!

14. మన పశువులు సమృద్ధిగా ఆ దూడలను ఈనునుగాక! శత్రువులు మన గోడలను పగులగొట్టకుందురుగాక! ఏ వలసలు వుండకుండుగాక! మన వీధులలో ఆర్తనాదములు వినిపింపకుండును గాక!

15. ఇట్టి దశను చేరుకొనిన జాతి ధన్యమైనది. ప్రభువును దేవునిగా బడసిన జనులు ధన్యులు.