ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 140

1. ప్రభూ! దుష్టులనుండి నన్ను రక్షింపుము దౌర్జన్యపరులనుండి నన్ను కాపాడుము.

2. వారు నిరంతరము కుట్రలు పన్నుచున్నారు. కలహములు లేవదీయుచున్నారు.

3. వారి నాలుకలు పాముల నాలుకలవలె పదునుగానున్నవి. వారి నోట నాగుబాము విషమున్నది.

4. ప్రభూ! దుష్టుల బారి నుండి నన్ను కాపాడుము. నన్ను కూలద్రోయుటకు కుట్రలు పన్నెడు దౌర్జన్యపరులనుండి నన్ను రక్షింపుము.

5. గర్వాత్ములు నాకొరకు వలయొడ్డి ఉచ్చులుపన్నిరి. నా మార్గములలో ఉరులుపన్ని నన్ను పట్టుకోజూచిరి.

6. నీవే నా దేవుడవనియు నేను నీకు విన్నవించుకొంటిని. ప్రభూ! నీవు నా మొర వినుము.

7. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నీవు బలముతో నన్నాదుకొందువు. నన్ను పోరున డాలువలె కాపాడుదువు.

8. ప్రభూ! దుష్టుల కోర్కెలు తీర్పకుము. వారి పన్నాగములను నెరవేరనీయకుము.

9. నా శత్రువులకు విజయమును దయచేయకుము. వారి బెదరింపులు వారినే నాశనము చేయునట్లు చేయుము.

10. వారిమీద నిప్పుకణికలు కురియునుగాక! వారు గోతిలోపడి మరల పైకి లేవకుందురుగాక!

11. కొండెములు చెప్పువారికి విజయము సిద్దింపకుండునుగాక! చెడు అనునది దౌర్జన్యపరులను వెన్నాడి నాశనము చేయునుగాక!

12. ప్రభూ! నీవు పేదలకోపు తీసికొందువనియు, దీనులకు న్యాయము చేకూర్తువనియు నేను ఎరుగుదును.

13. సజ్జనులు నిన్ను కీర్తింతురు. యదార్థవంతులు నీ సమక్షమున జీవింతురు.