ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 136

1. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

2. దేవాధిదేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

3. ప్రభువులకు ప్రభువైన వానికి వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

4. ఆయన మాత్రమే మహాద్భుతములు చేయును. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

5. ఆయన విజ్ఞానముతో గగనమును సృజించెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

6. జలములపై భూమిని నిర్మించెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

7. మహాజ్యోతులను చేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

8. పగటిని పరిపాలించుటకు సూర్యుని చేసెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

9. రేయిని ఏలుటకు తారకాచంద్రులను చేసెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

10. ఐగుప్తీయుల తొలిచూలు పిల్లలను వధించెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

11. యిస్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుండి వెలుపలికి కొనివచ్చెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

12. బాహుబలముతోను, పరాక్రమముతోను వారిని వెలుపలికి కొనివచ్చెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

13. ఎర్రసముద్రమును రెండుపాయలుగా చీల్చెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

14. దాని నడుమనుండి యిస్రాయేలీయులను నడిపించుకొని పోయెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

15. ఫరోను అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో ముంచివేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

16. తన ప్రజలను ఎడారిగుండ తోడ్కొనివచ్చెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

17. గొప్పరాజులను సంహరించెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

18. సుప్రసిద్ధులైన ప్రభువులను నాశనము చేసెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

19. అమోరీయులరాజగు సీహోనును చంపెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

20. బాషానురాజగు ఓగును హతముచేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

21. ఆ రాజుల భూములను తన ప్రజలకు ఇచ్చెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

22. తన సేవకులైన యిస్రాయేలీయులకు వానిని భుక్తము చేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

23. మనము దీనావస్థలోనున్నపుడు మనలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

24. పీడకులనుండి మనలను విడిపించెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

25. ప్రతి ప్రాణికి భోజనము నొసగును. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

26. ఆకాశమునందలి దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. ఆ ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.