ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 135

1-2. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువును సేవించువారలారా! ప్రభువు మందిరములో, మన దేవుని మందిరపు అవరణములలో పరిచర్యలు చేయువారలారా! ప్రభువు నామమును స్తుతింపుడు.

3. ప్రభువు మంచివాడు కావున ఆయనను స్తుతింపుడు. ఆయన దయాపరుడు కనుక ఆయన నామమును స్తుతింపుడు. అది సుందరమైనది.

4. ఆయన యాకోబును ఎన్నుకొనెను. యిస్రాయేలును తన జాతిని చేసికొనెను.

5. ప్రభువు మహామహుడనియు, ఎల్లవేల్పులకంటె అధికుడనియు నాకు తెలియును.

6. ఆకాశమునందును, భూమిమీదను, సముద్రమునను, పాతాళమునను, ఆయన తనకు ఇష్టము వచ్చిన కార్యములెల్ల చేయును.

7. ఆయన నేల అంచులనుండి మబ్బులు లేపును. మెరుపులతో గాలివానలు కలిగించును. తన కొట్లలోనుండి గాలిని కొనివచ్చును.

8. ఐగుప్తున నరులకును, పశువులకును పుట్టిన తొలిచూలు పిల్లలనెల్ల ఆయన హతము చేసెను.

9. ఆ దేశమున సూచకక్రియలను, అద్భుతములను చేసి ఫరోను అతని ఉద్యోగులను శిక్షించెను.

10. అన్యజాతులను పెక్కింటిని నాశనముచేసెను. బలాడ్యులైన రాజులను వధించెను.

11. అమోరీయుల రాజగు సీహోనును బాషాను రాజగు ఓగును, కనాను మండల రాజులను నాశనము చేసెను.

12. వారి భూములను తన ప్రజలైన యిస్రాయేలునకు భుక్తము చేసెను.

13. ప్రభూ! నీ పేరు శాశ్వతముగా నిలుచును. ఎల్లతరములు నిన్ను స్మరించును.

14. ప్రభువు తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును. తన సేవకుల మీద నెనరు చూపును.

15. అన్యజాతుల విగ్రహములను వెండి బంగారములతో చేసిరి. మానవమాత్రులు వానిని మలచిరి.

16. అవి నోళ్ళున్నను మాట్లాడలేవు. కళ్ళున్నను చూడలేవు.

17. చెవులున్నను వినలేవు. వాని గొంతులలో ఊపిరి లేదు.

18. ఆ విగ్రహములను మలచినవారును, వాని మీద ఆధారపడు వారును వాని వంటి వారే అగుదురుగాక!

19. యిస్రాయేలీయులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. అహరోను వంశజులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు.

20. లేవి వంశజులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారలారా! ఆయనను స్తుతింపుడు.

21. సియోనున, ప్రభువు వాసస్థలమైన యెరూషలేమున ఆయనను స్తుతింపుడు. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.