ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 133

1. సోదరులెల్లరును కూడి ఐకమత్యముతో జీవించుట చాల మంచిది. చాల రమ్యమైనది.

2. అట్టి జీవితము అహరోను తలమీదినుండియు, గడ్డమునుండియు కారి అతని అంగీ, మెడపట్టీమీద పడు విలువగల అభ్యంగనతైలము వంటిది.

3. అట్టి జీవితము సియోను కొండలమీద హెర్మోను మంచువంటిది. ఆ సియోనున ప్రభువు తన దీవెనను ఒసగును. శాశ్వత జీవమును దయచేయును.