ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 131

1. ప్రభూ! నా హృదయము గర్వముతో ఉప్పొంగుటలేదు. నా కన్నులకు పొరలు కమ్మలేదు. మహత్తర విషయములతోగాని, నాకు అంతుబట్టని సంగతులతోగాని, నేను సతమతమగుటలేదు.

2. నా హృదయము నిమ్మళముగను ప్రశాంతముగను ఉన్నది. పాలు మాన్పించిన శిశువు తల్లి రొమ్ము మీద ప్రశాంతముగా పరుండియున్నట్లే నా హృదయమును నాలో నిమ్మళముగానున్నది.

3. యిసాయేలీయులారా! మీరు ఇప్పుడును ఎప్పుడును ప్రభువును నమ్ముడు.