ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 130

1. ప్రభూ! అగాధస్థలములనుండి నేను నీకు మొర పెట్టుచున్నాను.

2. ప్రభూ! నా మొర వినుము. నీ చెవియొగ్గి నా వేడికోలును ఆలింపుము.

3. ప్రభూ! నీవు మా దోషములను గణించినచో ఇక ఎవడు నిలువగలడు?

4. కాని నీవు మమ్ము క్షమింతువు కనుక మేము నీపట్ల భయభక్తులు చూపుదుము.

5. నేను ప్రభువు కొరకు ఆశతో వేచియున్నాను. నేను ఆయన వాగ్దానమును నమ్మితిని.

6. కావలి వారు వేకువజాము కొరకు వేచియున్న దానికంటెను ఎక్కువగా నా ప్రాణము ప్రభువు కొరకు వేచియున్నది.

7. యిస్రాయేలీయులు ప్రభువును నమ్ముదురు గాక! ఆయన దయకలవాడు. సమృద్ధిగా రక్షణమును ఒసగువాడు.

8. సమస్త పాపముల నుండియు యిస్రాయేలీయులను రక్షించువాడు.