ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 129

1. “నా బాల్యము నుండియు శత్రువులు నన్ను మిక్కిలి హింసించిరి.” యిస్రాయేలీయులు ఈ పలుకులను పునశ్చరణము చేయుదురుగాక! 

2. “నా బాల్యమునుండి శత్రువులు నన్ను హింసించిరి కాని వారు నన్ను జయింపజాలరైరి.

3. వారు నా వీపును పొలమువలె దున్ని, దాని మీద పొడుగైన చాళ్ళుచేసిరి.

4. కాని ధర్మాత్ముడైన ప్రభువు దుష్టుల బానిసత్వమునుండి నన్ను తప్పించెను.

5. సియోనును ద్వేషించువారందరును సిగ్గుచెంది పరాజయమును పొందుదురుగాక!

6. వారు ఇంటికప్పు మీద మొలచిన గడ్డివలె పెరగకముందే ఎండిపోవుదురుగాక!

7. ఆ గడ్డిని ఎవరును కోయరు, కట్టలు కట్టరు.

8. ప్రభువు మిమ్ము దీవించుగాక! ప్రభువు పేరుమీదుగా మేము మిమ్ము దీవింతుము అని దారిన పోవువారెవ్వరును వారితో పలుకరు.”