ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 128

1. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపుచు అతని మార్గములలో నడచు నరులు ధన్యులు.

2. నీ కష్టార్జితమును నీవు అనుభవింతువు. నీవు ఆనందమును, అభ్యుదయమును బడయుదువు.

3. నీలోగిట నీ భార్యఫలించిన ద్రాక్ష తీగవలెనుండును నీ భోజనపు బల్లచుట్టు నీ పిల్లలు ఓలివు పిలకలవలె ఒప్పుదురు.

4. దేవునిపట్ల భయభక్తులుగల నరుడు ఇట్టి దీవెనలు బడయును.

5. నీ జీవితకాలమందెల్ల ప్రభువు సియోనునుండి నిన్ను దీవించునుగాక! నీవు యెరూషలేము అభ్యుదయమును కాంతువుగాక

6. నీ బిడ్డల బిడ్డలను కన్నులారా చూతువుగాక! యిస్రాయేలీయులకు శాంతి కలుగునుగాక!