ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 125

1. ప్రభువును నమ్మువారు సియోను కొండవలె నిశ్చలముగను, శాశ్వతముగను నిలుతురు.

2. కొండలు యెరూషలేమును చుట్టియున్నట్లుగా ఇప్పుడును ఎప్పుడును ప్రభువు తన ప్రజలను చుట్టియుండును.

3. దుష్టులు ధర్మాత్ముల నేలను పరిపాలింపజాలరు. పరిపాలింతురేని, ధర్మాత్ములును దుష్టులగుదురు.

4. ప్రభూ! ఋజుమార్గవర్తనులును, సజ్జనులును అయినవారికి నీవు మేలు చేయుము.

5. కాని వక్రమార్గమునపోవు కుటిలవర్తనులను దుష్టులతో కలిపివేయుము. యిస్రాయేలీయులకు శాంతి కలుగునుగాక!