ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 123

1. ప్రభూ! స్వర్గమునందు ఆసీనుడైనవాడా! నేను నీ వైపు కన్నులెత్తియున్నాను.

2. సేవకుల కన్నులు యజమానుని చేతిమీదను, సేవకురాండ్రు కన్నులు యజమానురాలి చేతిమీదను నిల్చియుండునట్లే, మన దేవుడైన ప్రభువు మనలను కరుణించువరకును, మన కన్నులను ఆయనమీద నిలిపి ఉంచుదము

3. ప్రభూ! మాకు దయచూపండి. మమ్ము కరుణించండి. మేము చాల అవమానములకు గురియైతిమి.

4. ధనవంతులు మమ్ము చాల నిందించిరి. గర్వాత్ములు మమ్ము గేలిచేసిరి.