ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 121

1. నేను నా కన్నులనెత్తి కొండలవైపు పారజూచుచున్నాను. నాకు ఎచటినుండి సహాయము లభించును?

2. భూమ్యాకాశములను సృజించిన ప్రభువునుండి నాకు సాయము లభించును.

3. ఆయన నిన్ను కాలుజారి పడనీయడు. నిన్ను కాపాడువాడు నిద్రపోడు.

4. యిస్రాయేలును కాపాడువాడు కునికిపాట్లు పడడు, నిద్రపోడు.

5. ప్రభువు నిన్ను కాపాడును, నీకు నీడగా నుండును. ఆయన నీ కుడి ప్రక్కన నిల్చి నిన్ను రక్షించును.

6. పగలు నీకు సూర్యునివలన హానికలుగదు. రేయి చంద్రునివలన కీడుకలుగదు.

7. ప్రభువు నిన్ను సకల ఆపదలనుండి కాపాడును. నిన్ను సురక్షితముగానుంచును.

8. ఆయన నీ రాకపోకలన్నింటను ఇప్పుడును ఎప్పుడును నిన్ను కాపాడును.