ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 120

1. ఆపదలలో నేను ప్రభువునకు మొరపెట్టితిని. ఆయన నా వేడికోలును ఆలించెను.

2. ప్రభూ! కల్లలాడు వారినుండియు మోసగాండ్రనుండియు నన్ను కాపాడుము.

3. బొంకులాడు వారలారా! ప్రభువు మీకేమి చేయునో తెలియునా? ఆయన మిమ్ము ఎట్లు శిక్షించునో తెలియునా?

4. వాడిబాణములతోను, గనగనమండు నిప్పుకణికలతోను, ఆయన మిమ్ము దండించును.

5. అయ్యో! మీతో కలిసి జీవించుట మెషెక్కున, కేదారున వసించుట వంటిది.

6. శాంతిని మెచ్చని జనుల నడుమ నేను దీర్ఘకాలము జీవించితిని.

7. నేను శాంతిని గూర్చి మాటలాడగా వారు కయ్యమునకు కాలుదువ్వెడివారు.