ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 115

1.  ప్రభూ! మాకు మహిమ తగదు. నీ కృపవలనను నీ విశ్వసనీయత వలనను నీ నామమునకే మహిమ తగియున్నది.

2. అన్యజాతి వారు “మీ దేవుడేడి” అని మనలను అడుగనేల?

3. మన దేవుడు ఆకాశముననున్నాడు. ఆయన తనకు ఇష్టము వచ్చిన కలలు కార్యమెల్ల చేయును.

4. వారి విగ్రహములు వెండిబంగారములతో చేయబడినవి. నరుల హస్తములు వానిని మలచెను.

5. వానికి నోళ్ళున్నవి కాని అవి మాట్లాడలేవు. కన్నులున్నవి కాని చూడలేవు.

6. చెవులున్నవి కాని వినలేవు. ముక్కులున్నవి కాని వాసన చూడలేవు.

7. చేతులున్నవికాని స్పృశింపలేవు. కాళ్ళున్నవి కాని నడువలేవు. వాని గొంతునుండి ఒక్కమాటయు వెలువడదు.

8. ఆ బొమ్మలను మలచినవారు, వానిని నమ్మువారు, వానివంటివారే అగుదురు.

9. యిస్రాయేలీయులారా! మీరు ప్రభువును నమ్ముడు. ఆయన మీకు డాలును, ఆదుకోలువై ఉన్నాడు.

10. అహరోను వంశజులారా! మీరు ప్రభువును నమ్ముడు. ఆయన మీకు డాలును, ఆదుకోలువై ఉన్నాడు.

11. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారలారా! మీరు ప్రభువును నమ్ముడు. ఆయన మీకు డాలును, ఆదుకోలువై ఉన్నాడు.

12. ప్రభువు మనలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని దీవించును. ఆయన యిస్రాయేలీయులను ఆశీర్వదించును. అహరోను వంశజులను ఆశీర్వదించును.

13. అల్పులు, ఘనులు అను తారతమ్యము లేక తనపట్ల భయభక్తులు చూపువారినెల్లరిని ఆశీర్వదించును.

14. ప్రభువు మీ సంతానమును, మీ బిడ్డల సంతానమునుగూడ వృద్ధిచేయునుగాక!

15. భూమ్యాకాశములను చేసిన దేవుడు మిమ్ము దీవించునుగాక!

16. ఆకాశము ప్రభువునకు చెందియున్నది. భూమిని మాత్రము ఆయన నరులకు ఇచ్చివేసెను.

17. మృతులు ప్రభువును స్తుతింపలేరు. వారు మౌన లోకమును చేరుకొనిరి.

18. కాని బ్రతికియున్న మనము మాత్రము ఇప్పుడును ఎప్పుడును ప్రభువును స్తుతింతుము. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.