ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 114

1. యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి వెడలివచ్చినపుడు, యాకోబు వంశజులు అన్యభాషగల జనులనుండి బయల్వెడలినపుడు

2. యూదా ప్రభువునకు పవిత్రస్థలము అయ్యెను. యిస్రాయేలు అతడి సొంత రాజ్యము అయ్యెను.

3. సముద్రము ఆయనను చూచి పారిపోయెను. యోర్దాను వెనుకకు మరలెను.

4. కొండలు పొట్టేళ్ళవలె గంతులు వేసెను. తిప్పలు గొఱ్ఱెపిల్లలవలె దుమికెను.

5. సముద్రమా! నీవు పారిపోనేల? యోర్డానూ! నీవు వెనుకకు మరలనేల?

6. పర్వతములారా! మీరు పొట్టేళ్ళవలె గంతులు వేయనేల? తిప్పలారా! మీరు గొఱ్ఱెపిల్లలవలె దుముకనేల ?

7. ధాత్రీ! నీవు ప్రభువు సన్నిధిలో, యాకోబు దేవుని సన్నిధిలో కంపింపుము.

8. ఆయన రాతిని నీటిమడుగుగా మార్చెను. కఠినశిలను నీటిబుగ్గను చేసెను.