ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 113

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువు సేవకులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ఆయన నామమును సన్నుతింపుడు.

2. ప్రభువు నామము ఇప్పుడును ఎప్పుడును స్తుతింపబడునుగాక!

3. సూర్యోదయమునుండి సూర్యాస్తమయమువరకు ప్రభువు నామము వినుతింపబడునుగాక!

4. ప్రభువు జాతులన్నింటిని మించినవాడు ఆయన తేజస్సు ఆకాశమునకు పైన వెలుగొందుచుండును.

5. మన దేవుడైన ప్రభువువంటివాడు ఎవడు? ఆయన మహోన్నతస్థానమున వసించును.

6. అయినను క్రిందికి వంగి ఆకాశమును భూమిని పరికించి చూచును.

7. ఆయన పేదలను దుమ్ములోనుండి పైకిలేపును. దీనులను బూడిదనుండి లేవనెత్తును.

8. వారిని రాజుల సరసన, తన ప్రజలను ఏలు పాలకుల సరసన కూర్చుండబెట్టును.

9. ఆయన గొడ్రాలు తన ఇంట మన్నన పొందునట్లు చేయును. ఆమెకు బిడ్డలను ఒసగి సంతుష్టి కలిగించును. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.