ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 76

1. ప్రభువు యూదాలో సుప్రసిద్ధుడు. యిస్రాయేలీయులలో ఆయన నామము ఘనమైనది.

2. షాలేమున అతని గుడారమున్నది. సియోనున అతని నివాసగృహమున్నది.

3. అచట ఆయన శత్రువుల మెరుపు బాణములు, డాళ్ళు, కత్తులు సకలాయుధములు విరుగగొట్టెను.

4. పర్వతముల సౌందర్యముకంటె నీవు మిక్కిలి తేజస్సు గలవాడవు.

5. అచట శూరులైన సైనికులు తమసొమ్ము కొల్లబోగా మరణనిద్ర నిద్రించుచున్నారు. వారి ఆయుధములు వారిని రక్షింపజాలవయ్యెను.

6. యాకోబు దేవా! నీవు గద్దింపగ రథములు, సారథులు దిఢీలున ఆగిపోయిరి.

7. దేవా నీవు భీకరుడవు. నీవు ఆగ్రహము చెందినపుడు నీయెదుట నిలువగల వాడెవడు?

8. నీవు ఆకసమునుండి నీ నిర్ణయములను తెలియచేసినపుడు, లోకములోని పీడితవర్గమును రక్షింపగోరి,

9. నీ న్యాయనిర్ణయములను వెల్లడిచేసినపుడు, భూమి భీతిల్లి నిశ్చలమయ్యెను.

10. నరులు కోపింతురేని వారు నీ ఖ్యాతినే పెంచుదురు. కోపావేశములను నీ నడుముపట్టీగా ధరించుకొందువు.

11. మీరు ప్రభువునకు చేసిన మ్రొక్కుబడులు చెల్లించుకొనుడు. " భీకరుడైన ప్రభువుచుట్టు ప్రోగయిన వారెల్ల ఆయనకు కానుకలు అర్పించుకొనుడు.

12. ఆయన అధిపతుల గర్వము అణచును. భూపతులకు భయము పుట్టించును.