ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 70

1. ప్రభూ! నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు రమ్ము. నాకు సాయపడుటకు శీఘ్రమే రమ్ము.

2. నా ప్రాణములు తీయజూచువారెల్లరు అవమానమున మునిగి, అపజయము పొందుదురుగాక! నాకు కలిగిన కీడునుచూచి ఆనందించువారు సిగ్గుపడి, వెనుదిరుగుదురుగాక!

3. నన్ను ఎగతాళి చేయువారు తలవంపులు తెచ్చుకొని, భీతిల్లుదురుగాక!

4. కాని నిన్ను వెదకు వారందరును పరమానందము చెందుదురుగాక! నీ రక్షణను అభిలషించువారు అందరును “ప్రభువు మహాఘనుడు” అని ఎల్లవేళల వాకొందురుగాక!

5. దేవా! నేను దరిద్రుడను, దీనుడను. శీఘ్రమే నీవు నా చెంతకు రమ్ము. నాకు సహాయుడవును, రక్షకుడవును నీవే. కనుక ప్రభూ! జాగుచేయక నన్ను ఆదుకొనుము.