ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 66

1. సకల జనులారా! ఆనందనాదముతో ప్రభుని స్తుతింపుడు.

2. కీర్తనలు పాడి అతని దివ్యనామమును మహిమపరపుడు. మీ స్తుతులతో అతనికి కీర్తిని ఆపాదింపుడు,

3. “నీ కార్యములు అద్భుతమైనవి. నీ మహాబలమును చూచి శత్రువులు నీ ముందట వంగి దండము పెట్టుదురు.

4. లోకములోని ప్రజలెల్లరు నిన్ను పూజింతురు. నిన్ను కీర్తించి స్తుతింతురు. నీ దివ్యనామమును సన్నుతింతురు” అని మీరు ప్రభువుతో నుడువుడు.

5. రండు, ప్రభువు క్రియలను గమనింపుడు. నరులకొరకు అతడు చేసిన అద్భుత కార్యములను చూడుడు.

6. ఆయన సముద్రమును ఎండిననేలగా మార్చెను. మన ప్రజలు నది గుండ నడచిపోయిరి. ఆయన కార్యములకుగాను మనమచట ప్రమోదము చెందితిమి.

7. ఆయన సదా పరాక్రమముతో పరిపాలనము చేయును. జాతులనెల్ల ఒక కంట కనిపెట్టియుండును. తిరుగుబాటుదారులు ఎవరును. అతనిని ఎదిరింపకుందురుగాక!

8. అన్యజాతులారా! మీరు మా దేవుని స్తుతింపుడు. మీ స్తుతి ఎల్లయెడల ప్రతిధ్వనించునుగాక!

9. ఆయన మనలను జీవముతో నింపెను. మనలను పడిపోకుండ కాపాడెను

10. దేవా! నీవు మమ్ము పరీక్షలకు గురిచేసితివి. వెండినివలె మమ్ము పుటమువేసి శుద్ధిచేసితివి.

11. నీవు మేము వలలో చిక్కుకొనునట్లు చేసితివి. మా వీపున పెద్ద బరువులు మోపితివి.

12. మా శత్రువులు తమ రథములను మా మీద తోలునట్లు చేసితివి. మేము అనేక కష్టములను అనుభవించితిమి. కాని ఇప్పుడు మమ్ము సురక్షితమైన తావునకు కొనివచ్చితివి.

13. నేను నీ మందిరమున దహనబలులు అర్పించెదను. నా మ్రొక్కులు చెల్లించుకొందును.

14. నేను ఆపదలో ఉన్నపుడు చేసికొనిన మ్రొక్కుబడులను తీర్చుకొందును.

15. గొఱ్ఱెపోతులను నీకు దహనబలిగా అర్పింతును. దహించిన పొట్టేళ్ళ సుగంధమును నీకర్పింతును. కోడెలను, మేకపోతులను నీకు బలి ఇత్తును.

16. దేవునిపట్ల భయభక్తులు గలవారెల్లరు విచ్చేసి వినుడు. మీకెల్లరకు వినిపింతును.

17. నేను ఆయనకు మొర పెట్టుకొంటిని. ఆయనను కీర్తనలతో స్తుతించుటకు సంసిద్ధుడనైతిని.

18. నా హృదయమున దోషము ఉండెనేని ప్రభువు నా వేడుకోలును ఆలించియుండెడివాడు కాడు.

19. కాని ప్రభువు నిశ్చయముగా నా వేడుకోలును అంగీకరించెను. నా మొర వినెను.

20. దేవుడు నా మొరను పెడచెవిన పెట్టలేదు. నాయెడల కృప చూపుటను మానలేదు. ఆయనకు స్తుతికలుగునుగాక!