ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 61

1. ప్రభూ! నీవు నా ఆక్రందనమును వినుము. నా వేడుకోలును ఆలింపుము.

2. సొమ్మసిల్లిన యెదతో నేల అంచుల నుండి నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. నేను ఎక్కలేని ఉన్నత పర్వతము మీదికి నీవు నడిపింపుము.

3. నాకు ఆశ్రయదుర్గమవు నీవే. శత్రువుల నుండి నన్ను సంరక్షించు కోటవు నీవే.

4. నేను నీ మందిరమున సదా వసింతును. నీ రెక్కల మరుగున తలదాచుకొందును.

5. దేవా! నీవు నా ఋక్కులను అంగీకరించితివి. నీపట్ల భయభక్తులు చూపువారికి లభించు వారసత్వపు భూమిని నాకును దయచేసితివి.

6. నీవు రాజునకు దీర్ఘాయువు దయచేయుము. అతడు పెక్కుతరముల వరకు బ్రతుకునుగాక!

7. నీసన్నిధిలో కలకాలము రాజ్యము చేయునుగాక! నీ స్థిర ప్రేమ, విశ్వసనీయత అతడిని సంరక్షించునుగాక!

8. నేను నిన్ను సదా కీర్తించెదను. ప్రతిదినము నీకు నా మ్రొక్కులు చెల్లించుకొందును.