ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 60

1. దేవా! మమ్ము విడనాడితివి, మమ్ము ఓడించితివి, మాపై కోపించితివి. ఇపుడు మమ్ము తిరిగి ఉద్దరింపుము.

2. నీవు నేలను కంపింపజేసి ప్రకంపనలు కల్పించితివి. దాని పగుళ్ళను తిరిగి అతికించి సరిదిద్దుము.

3. నీ ప్రజలను ఘోరమైన కష్టములకు గురిచేసితివి. నీవు మాచే త్రాగించిన మద్యము వలన మేము తూలి పడిపోయితిమి.

4. నీ పట్ల భయభక్తులు కలవారిని నీ చెంతకు చేరదీసితివి. వారిని శత్రువుల విల్లుల బారినుండి కాపాడుటకుగాను నీ జెండాను పైకెత్తితివి. 

5. నీ ప్రియ ప్రజలు విమోచింపబడునట్లుగా నీ కుడిచేతితో రక్షింపుము.మాకు జవాబునిమ్ము.

6. ప్రభువు తన దేవళమునుండి మనకిట్లు వాగ్దానము చేసెను; “నేను విజయమును సాధించి షెకెమును పంచి పెట్టెదను. సుక్కోతు లోయను విభజించి ఇచ్చెదను.

7. గిలాదు, మనప్పే మండలములు నావే, ఎఫ్రాయీము నాకు శిరస్త్రాణము, యూదా నాకు రాజదండము.

8. మోవాబు నేను కాళ్ళు కడుగుకొను పళ్ళెము ఎదోము మీదికి నా పాదరక్షను విసరుదును. ఫిలిస్తీయాను ఓడించి అందం విజయనాదము చేయుదును”.

9. సురక్షితమైయున్న నగరములోనికి నన్నెవ్వరు కొనిపోగలరు? ఎదోములోనికి నన్నెవ్వరు తీసికొనిపోగలరు?

10. దేవా! నీవు మమ్ము నిజముగనే పరిత్యజించితివా? మా సైన్యముతో నీవిక యుద్ధమునకు పోవా?

11. శత్రువుల బారినుండి నీవు మమ్మాదుకొనుము. నరుల ఆదుకోలు నిరర్ధకము.

12. దేవుడు మన పక్షమున ఉండెనేని మనము శౌర్యముతో పోరాడెదము. అతడు మన శత్రువుల నెల్ల అణగదొక్కును.