ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 58

1. న్యాయాధిపతులారా! మీరు న్యాయయుక్తముగా తీర్పు తీర్చుచున్నారా? తీర్పు చెప్పుచున్నారా?

2. లేదే, మీ యెదలో పరపీడనము గూర్చియే తలపోయుచున్నారు.  మీరు భూమిమీద దౌర్జన్యములు జరుపుచున్నారు.

3. ఈ దుర్మార్గులు పుట్టినప్పటినుండియు పెడత్రోవనే పట్టిరి. తాము జన్మించినప్పటి నుండియు అబద్దములే చెప్పిరి.

4-5. వారికి పామునకువలె విషముండును. పాములు పట్టువాని స్వరమును వినక, నేర్పరియైన మాంత్రికుని మంత్రములకు లొంగక,మొండిదైయుండు నాగుబామువలె వారును చెవులు మూసికొనిరి.

6. దేవా! నీవు వారి మూతిపండ్లు రాలగొట్టుము. ఆ సింగముల కోరలు ఊడబెరుకుము.

7. వారు కారిపోయెడి నీరువలె ఇంకిపోవుదురుగాక! కాలి క్రిందపడి నలిగిపోయెడు గడ్డివలె ఎండిపోవుదురుగాక!

8. తాను స్రవించిన జిగటద్రవంలో తానే కరిగిపోవు నత్తవలెను, గర్భస్రావము కాగా వెలుగునుగాంచజాలని పిండము వలెను నాశనమగుదురుగాక!

9. మీ కుండలు పచ్చివైనను, ఎండినవైనను, వాటికి ముండ్లకంప సెగ తగలకమునుపె, ప్రభువు వారిని పొట్టునువలె ఎగురగొట్టునుగాక!

10. దుర్మార్గులకు పడు శిక్షను జూచి సజ్జనులు సంతసింతురు. ఆ దుష్టుల నెత్తుటిలో తాము కాళ్ళు కడుగుకొందురు.

11. “పుణ్యపురుషులకు బహుమతి లభించుననియు, లోకములో న్యాయముచేయు దేవుడొకడున్నాడు” అనియు జనులు చెప్పుదురు.