ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 57

1. ప్రభూ! నా మీద దయజూపుము, నా మీద దయజూపుము. నేను నిన్నాశ్రయించితిని. అపాయములెల్ల తొలగిపోయిన దాక నేను నీ రెక్కలమాటున దాగుకొందును.

2. నా అక్కరలెల్ల తీర్చువాడును, . మహోన్నతుడునైన దేవునికి నేను మొరపెట్టెదను.

3. అతడు ఆకసమునుండి నా మొర విని నన్ను కాపాడునుగాక! నా మీదికి ఎత్తి వచ్చువారిని అడ్డగించునుగాక! తన కరుణను విశ్వసనీయతను నా చెంతకు పంపునుగాక!

4. నేను సింగముల నడుమ చిక్కుకొంటిని. అవి నన్ను మ్రింగుటకు కాచుకొనియున్నవి. వాటి కోరలు బాణములవలెను, బల్లెములవలెను ఉన్నవి. వాటి నాలుకలు వాడియైన కత్తులవలె ఉన్నవి.

5. దేవా! నీవు మింటికి పైగా ఎగయుము.ఈ భూమినంతటిని నీ తేజస్సుతో నింపుము.

6. విరోధులు నా పాదములకు ఉరులు పన్నిరి. నేను విచారమువలన క్రుంగిపోతిని. వారు నన్ను కూల్చుటకు గోతిని త్రవ్విరి. కాని తాము త్రవ్విన గోతిలో తామే కూలిరి.

7. దేవా! నా హృదయము స్థిరముగా నున్నది, నా హృదయము దృఢముగా నున్నది. నేను నీపై పాటలు పాడి నిన్ను స్తుతింతును.

8. నా ప్రాణమా! మేలుకొనుము! వీణతంత్రీవాద్యము మేల్కొనునుగాక! నేను ఉషస్సును మేలుకొల్పెదను.

9. ప్రభూ! నేను వివిధజాతులనడుమ “నిన్ను వినుతించెదను. బహుజనులనడుమ నిన్ను స్తుతించెదను.

10. నీ కృప ఆకాశమంత ఉన్నతమైనది. నీ విశ్వసనీయత మేఘమండలమంత ఎత్తైనది.

11. దేవా! నీవు మింటికి పైగా ఎగయుము, ధాత్రినంతటిని నీ తేజస్సుతో నింపుము.