ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 51

1. ప్రభూ! నీ స్థిరమైన ప్రేమతో నన్ను కరుణింపుము. నీ అనంత కరుణతో నా పాపములను తుడిచివేయుము.

2. నా దోషములనుండి నన్ను పూర్తిగా కడిగి వేయుము. నా పాపములనుండి నన్ను శుద్ధిచేయుము.

3. నా అపరాధములు నాకు తెలియును. నేనెల్లపుడు నా తప్పులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచునేయుందును.

4. నీకే, కేవలము నీకే ద్రోహముగా నేను పాపము చేసితిని. నీవు దుష్కార్యములుగా గణించు పనులను చేసితిని. నీవు నాకు తీర్పుచెప్పుట న్యాయమే. నన్ను దోషిగా నిర్ణయించుట సబబే.

5. నేను పుట్టినప్పటినుండియు పాపాత్ముడనే. మా అమ్మ కడుపున పడినప్పటి నుండియు కిల్బిషాత్ముడనే.

6. నీవు చిత్తశుద్ధిని కోరువాడవు. నా మనస్సును నీ జ్ఞానముతో నింపుము.

7. హిస్సోపు కొమ్మతో నన్ను ప్రక్షాళింపుము. నేను శుద్దుడనగుదును. నన్ను కడుగుము, నేను మంచుకంటె తెల్లనగుదును.

8. నన్ను నీ సంతోషోల్లాసములతో నింపుము. అప్పుడు నీవు నలుగగొట్టిన ఎముకలు సంతసించును.

9. నా దోషముల నుండి నీ మోమును ప్రక్కకు త్రిప్పుకొనుము. నా పాతకములనెల్ల తుడిచివేయుము.

10. దేవా! నాలో నిర్మలహృదయమును సృజింపుము. నూతనమును, స్థిరమునైన మనస్సును నాలో నెలకొల్పుము.

11. నన్ను నీ సన్నిధినుండి గెంటివేయకుము. నీ పరిశుద్దాత్మను నాలోనుండి తీసివేయకుము.

12. నీ రక్షణానందమును నాకు మరల దయచేయుము. విధేయాత్మకమైన హృదయమును నాకు ప్రసాదింపుము.

13. అపుడు నేను పాపులకు నీ మార్గమును తెలియజేయుదును. వారు నీ యొద్దకు తిరిగివత్తురు.

14. నా రక్షకుడైన దేవా! నన్ను రక్తాపరాధమునుండి కాపాడుము. అప్పుడు నా నాలుక నీ నీతిని గూర్చి ఉత్సాహగానము చేయును.

15. ప్రభూ! నీవు నా పెదవులను విప్పుము. నేను నీ స్తుతులను ఉగ్గడించెదను.

16. నీవు బలులవలన సంతుష్టిచెందవు. నేను దహనబలి నర్పించినచో నీవు ప్రీతిజెందవు.

17. దేవా! నేనర్పించు బలి పశ్చాత్తాపపూరితమైన హృదయమే. విరిగినలిగినట్టిదియు ' వినయాన్వితమునైన హృదయమును నీవు అనాదరము చేయవు.

18. నీవు నెనరుతో సియోనును ఆదుకొనుము. యెరూషలేము గోడలను పునర్నిర్మింపుము.

19. అప్పుడు నీవు దహనబలులు, సంపూర్ణ హోమములు మొదలగు ఉచితములైన బలులవలన సంతృప్తి చెందుదువు. అప్పుడు జనులు నీ బలిపీఠము మీద కోడెలనర్పింతురు.