ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 44

1. దేవా! నీవు పూర్వము మా పితరుల కాలమున చేసిన మహాకార్యములను గూర్చి మేము చెవులార వింటిమి. మా పితరులు వానిని మాకు విన్పించిరి.

2. నీవు అన్యజాతులను తరిమివేసి , వారి దేశమున నీ ప్రజలను నెలకొలిపితివి. అన్యులను శిక్షించి, నీ వారిని వృద్ధిలోనికి తీసికొని వచ్చితివి.

3. నాడు నీ జనులు ఖడ్గముతో ఈ గడ్డను గెలువలేదు. స్వీయబలముతో విజయమును సాధింపలేదు. నీ బలము వలన, నీ సామర్థ్యము వలన, నీ సాన్నిధ్య ప్రభావము వలన వారికి విజయము సిద్ధించినది. నీ జనులను నీవు కటాక్షించితివి.

4. నాకు రాజువును దేవుడవునైన ప్రభూ! యాకోబునకు విజయము నొసగినది నీవే.

5. నీ శక్తివలన మేము విరోధులను జయించితిమి. నీ నామమున మమ్మెదిరించిన వారిని ఓడించితిమి.

6. నేను నా వింటిని నమ్ముకొనలేదు. నా ఖడ్గము నాకు విజయము సాధించి పెట్టలేదు.

7. నీవే విరోధుల నుండి మమ్ము రక్షించితివి. మమ్ము ద్వేషించువారిని ఓడించితివి.

8. కనుక మేమెల్లవేళల నిన్ను తలంచుకొని గర్వింతుము. సదా నీకు స్తుతులర్పింతుము.

9. కాని నీవు మమ్మిపుడు చేయివిడచి అవమానమున ముంచితివి. "మా సైన్యములతో ఇపుడు పోరునకు పోవైతివి.

10. నీవు మేము మా వైరులకు వెన్నిచ్చి పారిపోవునట్లు చేసితివి. వారు మా సొత్తును కొల్లగొట్టుకొనిపోయిరి.

11. శత్రువులు మమ్ము గొఱ్ఱెలనువలె వధించునట్లు చేసితివి. అన్యదేశములలో మమ్ము చెల్లాచెదరు చేసితివి.

12. నీ ప్రజలను అల్పమూల్యమునకు అమ్మివేసితివి. ఈ అమ్మకము వలన నీకెట్టి లాభమును కలుగదయ్యెను.

13. ఇరుగుపొరుగువారు మమ్ము ! గేలి చేయునట్లు చేసితివి. వారు మమ్ము చూచి నవ్వునట్లు చేసితివి.

14. అన్యజాతులు మమ్ము వెక్కిరించునట్లు చేసితివి. వారు మమ్ము చూచి నిరసనతో తలయాడించుచున్నారు.

15-16. విరోధులు నన్ను నిందింపగా, ప్రతిపక్షులు నన్ను దూషింపగా, నేను నిరంతరము అవమానమునకు గురియగుచున్నాను. అవహేళనము నన్ను పూర్తిగా కప్పివేసినది.

17. మేము నిన్ను విస్మరింపకున్నను, నీవు మాతో చేసికొనిన నిబంధనము మీరకున్నను, మాకీతిప్పలు వచ్చినవి.

18. మేము నిన్ను విడనాడలేదు, . నీ మార్గమునుండి వైదొలగలేదు.

19. ఐనను నీవు మమ్ము నక్కలు తిరుగాడుచోట నిస్సహాయులనుగా వదలివేసితివి. గాఢాంధకారమున పడద్రోసితివి.

20. మేము మా దేవుడైన నిన్ను మరచి అన్యదైవములను కొలిచియున్నచో

21. నరుల హృదయాలలోని రహస్యాలు తెలిసిన నీవు తప్పక గుర్తించి యుండెడివాడవేకదా?

22. ఇప్పుడు నిన్నుబట్టి శత్రువులచేత మేము నిరంతరము వధింపబడుచున్నాము. వారి దృష్టిలో మేము వధకు తగినట్టి గొఱ్ఱెలమైతిమి. 

23. ప్రభూ! నీవింకను నిద్రింపనేల? మేల్కొనుము! లెమ్ము! మమ్ము శాశ్వతముగా విడనాడకుము.

24. నీ ముఖమును మాకు కన్పింపకుండ దాచుకోనేల? నీవు మా వ్యధలను హింసలను విస్మరింపనేల?

25. మేము క్రుంగి నేలకు ఒరిగితిమి. విరోధులతో ఓడిపోయి, దుమ్ములో పడియుంటిమి.

26. నీవు లెమ్ము! మమ్మాదుకొనుము! . నీకు మా పట్ల ప్రేమ కలదు కనుక మమ్ము రక్షింపుము.