ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 43

1. దేవా! నేను నిర్దోషినని నిరూపింపుము. నీవు నా తరపున వాదించి, భక్తిహీనులైన నరులనుండి నన్ను కాపాడుము. కొండెగాండ్రులను దుష్టులునయిన నరులనుండి నన్ను రక్షింపుము.

2. దేవా! నాకు ఆశ్రయదుర్గమవు నీవే. నీవు నన్నేల చేయి విడచితివి? నా శత్రువుల పీడనము వలన నేను నిరంతరము బాధలనను అనుభవింపనేల?

3. నీ వెలుగును, నీ సత్యమును ఇచటికి పంపుము. అవి నాకు దారిజూపుచు నీ పరిశుద్ధ పర్వతమునకును, నీ నివాసస్థలమైన దేవళమునకును నన్ను తోడుకొని పోవునుగాక!

4. అప్పుడు దేవా! నేను నీ బలిపీఠము వద్దకు వత్తును. నాకు పరమానందమును ఒసగువాడవు నీవే. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నేను తంత్రీవాద్యము మీటుచు నిన్ను కీర్తింతును.

5. నా మనసా! ఇప్పుడింతగా విచారము చెందనేల? ఇంతగా నిట్టూర్పులు విడువనేల? ప్రభువుపై నమ్మకము పెట్టుకొనుము. నీ సహాయకుడు రక్షకుడైన దేవుని మరల స్తుతించుము.