ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 42

1. దేవా! సెలయేటి నీటికొ రకు దప్పిగొనిన దుప్పివలె నా హృదయము నీ కొరకు తపించుచున్నది.

2. సజీవుడవగు దేవుడవైన నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆరాటపడుచున్నది. ఆ నీ దివ్యముఖమును నేనెప్పుడు దర్శింతునా అని తపించుచున్నది.

3. దివారాత్రములు నా కన్నీళ్ళే నాకు ఆహారమైనవి. నీ దేవుడేడీ అని నిరంతరము జనులు నన్నడుగుచున్నారు.

4. పూర్వపు సంఘటనములు జ్ఞప్తికి వచ్చినపుడు నా హృదయము ద్రవించిపోవుచున్నది. ఎ నేను భక్తబృందములతో కలిసి . దేవళమునకు వెళ్ళెడివాడను. వారు ఆనందనాదముతో స్తుతులు పాడుచు ప్రభువును కీర్తించుచు పోవుచుండగా, నేను ఆ ప్రజలను నడిపించుకొని పోయెడివాడను.

5. నా మనసా! ఇప్పుడింతగా విచారము చెందనేల? ఇంతగా నిట్టూర్పులు విడువనేల? ప్రభువుపై నమ్మకము పెట్టుకొనుము. నీ సహాయకుడు రక్షకుడైన దేవుని మరల స్తుతించుము.

6. ప్రభూ! నేను మానసికవిచారమున మునిగియుండి నిన్ను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచున్నాను. యోర్దాను సీమ నుండి, హెర్మోను పర్వత ప్రాంతము నుండి, మీసారు కొండ చేరువ నుండి ప్రభూ! నేను నిన్ను స్మరించుకొనుచున్నాను. జలపాతములు హోరుమని శబ్దించుచున్నవి.

7. అగాధ జలప్రవాహములు ఒకదానినొకటి పిలుచుకొనుచున్నట్లు ఉన్నవి. వాని కెరటములు నా మీదికి లేచి నన్ను ముంచివేసినవి.

8. పగటిపూట ప్రభువు నన్ను ప్రేమతో చూచునుగాక! రాత్రివేళ నేనతనిని స్తుతించుకీర్తన నాకు తోడుగా ఉండును. నా జీవనదాత దేవునికి అదియే నా స్తుతి ప్రార్ధన.

9. “నీవు నన్ను విస్మరింపనేల? శత్రువుల పీడనము వలన నేను నిరంతరము బాధలు అనుభవింపనేల?” అని నా శిల, అశ్రయనీయుడైన దేవునితో నేను మనవి చేయుదును.

10. బహుబాధాకరమైన గాయపు పోటువలె, నా విరోధులు నిరంతరము నన్ను ఎత్తిపొడుచుచున్నారు. “నీ దేవుడెక్కడ?” అని చులకన చేయుచున్నారు.

11. నా మనసా! ఇప్పుడింతగా విచారము చెందనేల? ఇంతగా నిట్టూర్పులు విడువనేల? ప్రభువుపై నమ్మకము పెట్టుకొనుము. నీ సహాయకుడు రక్షకుడైన దేవుని మరల స్తుతించుము.