ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 15

1. యావే! నీ మందిరమున వసింపగల వాడెవడు? నీ పవిత్ర పర్వతము మీద నిలువగల వాడెవడు?

2. నిందారహితముగా జీవించు వాడు, ధర్మమును పాటించు వాడు, హృదయపూర్వకముగా సత్యము పల్కు వాడు,

3. ఇతరుల మీద కొండెములు చెప్పని వాడు, స్నేహితునికి కీడు చేయని వాడు, ఇరుగుపొరుగువారి మీద నిందలు మోపని వాడు,

4. దేవుడు తిరస్కరించినవారిని అనాదరము చేయు వాడు, దైవభక్తులను గౌరవించు వాడు, నష్టము వాటిల్లినను, తాను చేసిన ప్రమాణములను నిలబెట్టుకొనువాడు,

5. అప్పిచ్చి వడ్డీ తీసికొనని వాడు, లంచము పుచ్చుకొనక నిర్దోషులకు అన్యాయము చేయని వాడు. ఇట్టి వానికి హాని జరగదు.