ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

JOB CHAPTER 35

1. ఎలీహు తన సంభాషణను ఇట్లు కొనసాగించెను:
2. “యోబూ! నీవు దేవుని యెదుట నేను నిర్దోషినని వాదించుట సబబా?
3. నా పాపముల వలన దేవునికి ఏమి కీడు కలిగినది? నేను పాపమును విసర్జించుట వలన నాకేమి లాభము కలిగినది?” అని నీవు ప్రశ్నించుట తప్పుకాదా?
4. నీకును నీ మిత్రులకును గూడ , నేను జవాబు చెప్పెదను.
5. నీవు ఆకాశము వైపు చూడుము. మేఘములెంత యెత్తుగానున్నవో పరిశీలింపుము
6. నీవు పాపము చేసినచో దేవునికి కీడు కలుగదు. చాలమారులు తప్పులు చేసినా ఆయనకు హాని కలుగదు.
7. నీవు ధర్మాత్ముడవైనచో దేవునికేమి లాభము కలుగదు ఆయనకు నీతో నేమియు అక్కరలేదు.
8. నీ పాపకార్యములకు బాధచెందునదియు, నీ పుణ్యకార్యముల వలన లాభము పొందునదియు తోడినరులే. 
9. పరపీడననకు గురియైన నరులు అంగలార్చుచు మమ్ము కాపాడుడని ఎవరెవరినో అర్ధింతురు.
10. ఎవ్వడుకాని రాత్రివేళ కీర్తనలు గావింప ప్రేరేపించుచు, భూమిమీది జంతువులకంటె అధికముగా నేర్పించుచు,
11. ఆకాశపక్షులకంటె ఎక్కువగా విజ్ఞానము నందించుచు నన్ను సృజించిన దేవుడెక్కడున్నాడు' అని అడుగనేల? ,
12. వారు దుర్మార్గులు, అహంకారులు గనుక వారు మొర పెట్టినను దేవుడు వారి మొరనాలకింపడు.
13. కనుక వారు మొర పెట్టి లాభము లేదు. మహోన్నతుడు వారి గోడు విన్పించుకోడు.
14. యోబూ! దేవుడు నిన్ను గుర్తించుటలేదని నీ బాధ కాని ఓపికపట్టుము, నీ అభియోగమును అతడెరుగును
15. ప్రభువు నరులను శిక్షింపడనియు నరుల పాపములను లెక్కలోనికి తీసికొనడనియు నీ తలంపు.
16. కాని ఇట్టి పలుకుల వలన లాభము లేదు. నీవు విషయమును అర్థము చేసికొనకయే మాట్లాడుచున్నావు."