ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

JOB CHAPTER 31

1. నేను కామదృష్టితో ఏ యువతిని వీక్షింపగూడదని, నా నయనములతో నేను నియమము చేసికొంటిని.

2. ప్రభువు మనకేమి బహుమతిని ఇచ్చును? మన కార్యములకు ఆయనేమి ప్రతిఫలము నొసగును?

3. దుర్మార్గులను నాశనముచేసి దుష్టులను కడగండ్లపాలు చేయుటయేగదా ఆయన పని!

4. నేను చేయు కార్యములన్నిటిని ప్రభువు చూచును. నేను వేయు అడుగులన్నిటిని ఆయన పరిశీలించును.

5. నేను అసత్యబాటలు తొక్కితినా? మోసమునకు ఒడిగట్టితినా?

6. ప్రభువు నన్ను నిర్దిష్టమైన తులాభారముతో తూచెనేని నేను నిర్దోషినని తేలిపోవును.

7. నేను ధర్మమార్గమునుండి వైదొలగితినేని, నా హృదయము చెడ్డను కోరుకొని యుండెనేని, నా చేతులు పాపకార్యములకు పాల్పడెనేని,

8. నేను వేసిన పైరులు నాశనమగుగాక! నేను పండించిన పంటను ఇతరులు అనుభవింతురుగాక!

9. నేను పొరుగువాని భార్యను ఆశించి, వాని గుమ్మము కడ పొంచియుంటినేని,

10. నా భార్య పరునికి కూడు వండి, వాని పడకమీద పండుకొనునుగాక!

11. నేను అట్టి హేయమైనపనికి పాల్పడియుంటినేని, అది మహాదుష్టకార్యమై నన్ను మరణశిక్షకు పాత్రునిచేసెడిది.

12. అది వినాశము తెచ్చి పెట్టు మహాగ్నియై నా పైరులన్నిటిని తగులబెట్టెడిది.

13. నా సేవకుడుగాని, సేవకురాలుగాని తమ గోడును విన్పించుకోగా, నేను వారి మొరను ఆలించితిని.

14. లేదని, నేను ప్రభువు ఎదుట ఎట్లు నిలువగలను? ప్రభువు నాకు న్యాయము తీర్చునపుడు నేను ఆయనకేమి జవాబు చెప్పగలను?

15. దేవుడు నన్ను పుట్టించినట్లే వారినికూడ పుట్టించెను. ఆయనే అందరిని మాతృగర్భమునుండి పుట్టించుచున్నాడు.

16. నేను పేదలను ఏనాడును అనాదరము చేయలేదు వితంతువును ఏనాడును కంటతడి పెట్టనీయలేదు

17. అనాథలకు పెట్టకుండ ఒంటిగా భుజింపలేదు.

18. అనాథలు చిన్ననాటినుండి నన్ను తండ్రివలె భావింపగా నేను వారిని ఎల్లవేళల ఆదరముతో చూచుచు వచ్చితిని.

19. పేదలు బట్టలులేక బాధపడుచుండగా, కప్పుకొనుటకేమియు లేక వేదన పడుచుండగా,

20. నా మందలనుండి తయారయిన ఉన్ని బట్టలను నేను వారికిచ్చెడివాడను. వారు నన్ను హృదయపూర్వకముగా దీవించెడివారు

21. న్యాయసభలో సభ్యులు నన్నే సమర్థింతురన్న ధీమాతో నేను తండ్రిలేని వారికి అపకారము చేసి యుంటినేని,

22. నా ముంజేతులు మోచేతి కడకు విరిగిపోవుగాక! నా భుజములు జారిపడునుగాక!

23. దేవుని శిక్షకు వెరచువాడను గనుక, నేనట్టి చెయిదమునకు పాల్పడి ఉండను.

24. నేను బంగారమును నమ్ముకోలేదు. మేలిమి బంగారముమీద ఆధారపడలేదు.

25. నా చేతులు కూడబెట్టిన మహాసంపదలుచూచి నేను ఏనాడును మురిసిపోలేదు.

26. దీప్తిమంతముగా మెరయు సూర్యబింబమును జూచిగాని, సుందరముగా వెలుగు చంద్రబింబమును గాంచిగాని

27. హృదయ ప్రలోభమునకు గురియై వాటికి నేను చేతులెత్తి దండము పెట్టలేదు.

28. అట్లు చేయుట క్షమింపరాని నేరము అది సర్వోన్నతుడైన ప్రభువును నిరాకరించు చెయిదము.

29. నా విరోధుల కడగండ్లు చూచి నేను సంతసింపలేదు. వారికి కీడు వాటిల్లగా పొంగిపోలేదు.

30. వారు చావవలెనని శాపవచనములు పలికి నా నాలుకతో పాపము మూటగట్టుకోలేదు.

31. నేను ఎల్లప్పుడు అతిథులకు ఆతిథ్యము ఇచ్చెడివాడనని 'నేను పెట్టిన భోజనము తిని తృప్తినొందని అతిథులు లేరు' అని వారికెల్లరికిని తెలియును.

32. వీధులలో రేయి విడిది చేయవలసిన అవసరము లేకుండ బాటసారులను ఏ ప్రొద్దు అయినను నా ఇంటికి ఆహ్వానించెడివాడను.

33. నేను ఇతరులవలె నా దోషములను కప్పి పెట్టుకోలేదు. నా పాపములను నా యెదలోనే పదిలముగా దాచుకోలేదు.

34. ఇతరులు ఏమనుకొందురో అని భయపడలేదు. జనుల అపవాదమునకు వెరచి మౌనము వహింపనులేదు. ఇల్లు కదలక ఉండనులేదు.

35. నా పలుకులు ఆలించువారెవరును లేరా? ఇదిగో నా చేవ్రాలు. ఇదిగో నా ప్రత్యర్థికి వ్రాయవలసిన ఫిర్యాదు పత్రము, ప్రభువు నాకు బదులు చెప్పును గాక!

36. నా ప్రత్యర్థి నా నేరములను వ్రాసి చూపెనేని, నేను నిశ్చయముగా వానిని నా భుజములకు కట్టుకొందును. తలపాగావలె నా శిరస్సునకు చుట్టుకొందును.

37. నేను చేసిన కార్యములెల్ల నా ప్రతిపక్ష వ్యక్తికి ఎరిగింతును. తన ఎదుట ధైర్యముతో తలయెత్తుకొని ఠీవితో నిత్తును.

38'. నేను ఇతరుల పొలమును ఆక్రమించుకోగా, ఆ పొలము నన్ను తిట్టిపోసి, కన్నీటితో తన నాగటి చాళ్ళను నింపుకొనెనేని,

39. ఆ పొలమున పండిన పంటను నేను అనుభవించి దానిని పండించిన రైతుల కడుపు కొట్టితినేని,

40. ఆ పొలమున నేడు గోధుమలకు మారుగా ముళ్లపొదలును, యవపైరుకు మారుగా కలుపు మొక్కలు ఎదుగునుగాక! (ఇంతటితో యోబు పలుకులు ముగిసినవి)