ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

JOB CHAPTER 25

1. తరువాత షూహా దేశీయుడు బిల్టదు ఇట్లనెను:

2. “మహాశక్తిమంతుడైన ప్రభుని చూచి ఎల్లరును కంపింతురు. ఆయన ఉన్నత స్థలములో శాంతిని నేలకొల్పెను.

3. ఆయన దూతగణముల నెవడు లెక్కింపగలడు? అతని జ్యోతి ప్రకాశింపని స్థలమెందైనగలదా?

4. దేవుని దృష్టిలో ఏ నరుడైన పుణ్యాత్ముడుగా గణింపబడునా? నారికి జన్మించిన నరుడెవడైన విశుద్ధుడుగా పరిగణింపబడునా?

5. ఆ ప్రభువు దృష్టిలో చంద్రునకు ప్రకాశము చాలదు. చుక్కలకు నిర్మలత్వము చాలదు.

6. అట్టిచో క్రిమియు, కీటకమునైన దుర్బలమానవుడు దేవుని దృష్టిలో ఏపాటివాడు?”