ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 51 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 51వ అధ్యాయము

 1. రాజువైన ప్రభూ! నేను నిన్ను స్తుతించెదను. రక్షకుడవైన దేవా! నేను నిన్ను కొనియాడెదను, నిన్ను కీర్తించెదను.

2. నీవు నాకు సాయముచేసి నన్ను కాపాడితివి. మృత్యువునుండి నన్ను తప్పించితివి. కొండెములనుండియు, అపదూరులనుండియు నన్ను సంరక్షించితివి. శత్రువులబాధ నుండి నాకు విముక్తి దయచేసితివి.

3. నీ కరుణతోను, మహిమతోను నన్నుకాచితివి. నన్ను మ్రింగనున్న విషపు కోరలనుండియు, నా ప్రాణములు తీయనున్న వారినుండియు, నా కెదురైన నానాయాతనల నుండియు,

4. నన్ను చుట్టుముట్టిన మంటలనుండియు, నేను రగిలింపకయే ప్రజ్వరిల్లిన జ్వాలలనుండియు,

5. అగాధపు పాతాళమునుండియు, దుష్టులు నా మీద రాజుకు చెప్పిన కొండెముల నుండియు నీవు నన్ను కాపాడితివి.

6. నేనొక పర్యాయము మృత్యువునెదుర్కొంటిని. పాతాళపు అంచులవరకు వెళ్ళితిని.

7. శత్రువులు నన్ను చుట్టుముట్టగా, ఎవరైన నన్ను రక్షింతురేమోయని ఎదురు చూచితినిగాని, ఎవరు నన్నాదుకోరైరి.

8. ప్రభూ! అప్పుడు నేను నీ కరుణను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొంటిని. పూర్వము నీవు చేసిన కార్యములనుస్మరించుకొంటిని నిన్ను నమ్మినవారిని నీవు ఆదుకొందువనియు, శత్రువులనుండి కాపాడుదువనియు విశ్వసించితిని.

9. వెంటనే ఈ భూమి మీది నుండి నీకు ప్రార్థన చేసితిని. మృత్యువునుండి నన్ను కాపాడుమని వేడుకొంటిని.

10. నేనిట్లు మనవి చేసితిని: “ప్రభూ! నీవు నాకు తండ్రివి, ఈ ఆపదలలో నన్ను చేయి విడువకుము. అహంకారులైన శత్రువులు నన్నెదిరించిరి. నీవు నన్ను విడనాడకుము.

11. నేను నిన్ను ఎల్లవేళల స్తుతించెదను. కృతజ్ఞతతో నీకు వందనములు అర్పించెదను. ఇట్లు మనవిచేయగా నీవు నా మొరనాలించితివి.

12. నన్ను మృత్యువునుండి కాపాడితివి. కీడునుండి నన్ను రక్షించితివి. కనుక నేను నిన్ను స్తుతించి, కీర్తించెదను. ప్రభూ! నేను నిన్ను కొనియాడెదను.

13. నేను బాలుడుగానున్నపుడే, దేశ సంచారములకు పూనుకొనక పూర్వమే, ధైర్యముగా విజ్ఞానము కొరకు ప్రార్థించితిని.

14. దేవాలయమునకు వెళ్ళి ఆ వరముకొరకు మనవి చేసితిని. నేను బ్రతికియున్నంతకాలము విజ్ఞానమును వెదకెదను.

15. యవ్వనము నుండి వార్థక్యము వరకును నా హృదయము విజ్ఞానమును ఆశించెను. బాల్యము నుండియు నేను వివేకమార్గముననే నడచితిని.

16. నేను విజ్ఞానమునకు చెవియొగ్గగనే, అది నాకు దొరికెను. ఉపదేశమును సమృద్ధిగా సంపాదించితిని.

17. విజ్ఞానార్జనమునందు అభివృద్ధి గాంచితిని. నాకు వివేకమును దయచేసిన దేవునికి వందనములు.

18. నేను విజ్ఞానిగా జీవింపనిశ్చయించుకొంటిని. మంచిని సాధింపగోరితిని. గనుక నేనెన్నడును నిరాశచెందను.

19. నేను విజ్ఞానముకొరకు పోరాడితిని. విశుద్ధవర్తనమును అలవరుచుకొంటిని. దేవునికి ప్రార్థనచేసి నేను ఎంతటి అజ్ఞానినో తెలిసికొంటిని.

20. కాని నేను విజ్ఞానమును అభిలషించితిని. నిర్మల హృదయమును అలవరచుకొని దానిని సాధించితిని. దానిని ఆర్జించినప్పటినుండి వివేకవంతుడనైతిని. ఇక నేను దానిని విడనాడను.

21. నా హృదయము దానిని గాఢముగా వాంఛించెను, కనుక నాకు గొప్పనిధి లభించెను.

22. ప్రభువు నాకు వాక్చక్తిని ప్రసాదించెను. ఆ శక్తితో నేను అతనిని కీర్తించితిని.

23. ఉపదేశమును అభిలషించు వారు నా యొద్దకు వచ్చి, నా పాఠశాలలో దానిని నేర్చుకొనుడు.

24. మీకు ఉపదేశము లభింపలేదని తెలిసియు మీ హృదయములోని కోరికను తీర్చుకొనరేల?

25. నా ప్రకటనమిది: డబ్బు వెచ్చింపకయే విజ్ఞానమును కొనుడు.

26. విజ్ఞానమునకు లొంగి దానిని సంపాదింపుడు. దానికొరకు మీరు దూరము వెళ్ళనక్కరలేదు.

27. నా విషయమునే చూడుడు. కొద్దిపాటియత్నముతోనే నేనింతటి చిత్తశాంతిని పొందగలిగితిని.

28. మీరు చాల వెండిని వెచ్చించియైన విజ్ఞానమును కొనుడు. కడన మీకు అది బంగారమును సంపాదించి పెట్టును.

29. మీరు ప్రభువు కరుణను తలచుకొని సంతసింపుడు. ఆయనను స్తుతించుటకెన్నడును సిగ్గుపడకుడు.

30. సకాలమునకు మునుపే మీ పనిని మీరు చేసినచో ఉన్నతకాలమున ప్రభువు మిమ్ము బహూకరించును.