ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 40 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 40వ అధ్యాయము

 1. ప్రతి నరుడును కష్టించి పనిచేయవలసినదే. ప్రతి మనుజుని తలమీదను పెద్దబరువు మోపబడియున్నది. మాతృగర్భము నుండి పుట్టినది మొదలు భూగర్భమును చేరువరకును నరునికి ఈ భారము తప్పదు.

2. వారి సందిగ్ధతలు, వారి హృదయ భయాలు, వారి ఆతురతతో కూడిన ఆలోచనలు కలిగిన రోజు అది వారికి మరణదినము.

3. సింహాసనమును అధిష్టించు రాజునుండి మట్టిలో పడి పొర్లాడు దరిద్రుని వరకును,

4. రాజ వస్త్రములను, కిరీటమును ధరించు ప్రభువు నుండి గోనెతాల్చు నిరుపేద వరకును,

5. నరులెల్లరు కోపము, అసూయ, విచారము, సంక్షోభము, మృత్యుభయము, కలహము, వైరము మొదలైనవానికి లోనగుదురు. నరుడు రేయి నిద్రించునపుడు కూడ పూర్వపు బాధలే నూత్నరీతిలో గోచరించును.

6. అతని కంటికి కొంచెము కునుకు పట్టినదో లేదో నిద్రలో పగటిపూట కన్పించినట్లుగా దృశ్యములు చూపట్టును. అతడా ఘోరమైన దృశ్యములను గాంచి భీతిజెందును తాను యుద్ధమునుండి పరుగు తీయుచున్నట్లు భావించును.

7. ఆ పరుగులో తాను సురక్షితస్థానమును చేరినట్లు తలచును. అంతలో మెలకువ వచ్చి ఇకను భయపడనక్కరలేదని ఎంచును.

8. శరీరధారులైన నరులు, మృగములు మొదలైన జీవకోటి కంతటికిని, పాపాత్ములకును ఏడురెట్లు అధికముగా పట్టు దుర్గతులు ఏవనగా

9. మృత్యువు, హింస, కలహము, హత్య, వినాశనము, క్షామము, దుఃఖము, మహమ్మారి.

10. ఈ అనర్థములన్నియు దుర్మార్గులకొరకే కలిగింపబడినవి. జలప్రళయము తెచ్చిపెట్టినది ఈ దుష్టులే.

11. జలమంతయు సముద్రమునకు మరలిపోవునట్లుగా నేలనుండి పుట్టినదంతయు నేలకు తిరిగిపోవును.

12. లంచములు, అన్యాయములు అడుగంటును. ధర్మము మాత్రమే శాశ్వతముగా నిలుచును.

13. దుర్మార్గుల సంపదలు నదివలె ఎండిపోవును. గాలివానలో విన్పించు ఉరుములవలె అంతరించును

14. ఉదారముగా దానముచేయువాడు సంతోషమును పొందును. కాని దుర్మార్గుడు సర్వనాశనమగును. .

15. భక్తిహీనుల తనయులకు పెద్ద కుటుంబములుండవు వారు రాతిమీద మొలచిన మొక్కలవలె క్షీణింతురు.

16. ఏటి ఒడ్డున ఎదుగు తుంగలు అన్ని మొక్కల కంటే ముందుగా కోసివేయబడినట్లే వారును నాశనమగుదురు.

17. కాని కరుణ, భాగ్యవనము వంటిది. దానము శాశ్వతముగా నిలుచును.

18. సంపన్నుడుగా నుండుటయు, కూలి చేసికొని బ్రతుకుటయు రెండును మంచివే. కాని ఈ రెండింటికంటెను నిధిని పొందుట మెరుగు.

19. బిడ్డలవలనను, నగర నిర్మాణము వలనను కీర్తి అబ్బును. కాని ఈ రెండిటికంటెను విజ్ఞానార్జన శ్రేష్ఠమైనది. పశుసంపద వలనను, తోటల పెంపకము వలనను పేరు వచ్చును. కాని ఈ రెండింటికంటెను యోగ్యురాలైన భార్య మెరుగు.

20. ద్రాక్షారసము, సంగీతము ముదమును చేకూర్చును. కాని ఈ రెండిటికంటెను విజ్ఞానప్రీతి మేలైనది.

21. పిల్లన గ్రోవి, సితారల వలన చక్కని సంగీతము వెలువడును. కాని ఈ రెండిటికంటెను సాదు కంఠము లెస్స.

22. అందము, ఆకర్షణము నేత్రములకు ప్రీతిని కలిగించును. కాని ఈ రెండిటికంటెను వసంతకాలపు పచ్చని మొక్కలు మిన్న.

23. స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగు వారు కలిసియున్నచో ముచ్చటగానుండును. కాని ఆ ఇరువురికంటెను భార్యాభర్తలు కలిసియుండుట మెరుగు.

24. ఆపదలలో తోబుట్టువులు సహాయులు చెంతనున్న బాగుగా నుండును. కాని దానధర్మములు చేయుటవలన సిద్ధించు సహాయము అంతకంటెను శ్రేష్ఠమైనది.

25. వెండిబంగారమువలన భద్రత చేకూరును. కాని ఆ రెండిటికంటెను సదుపదేశము మెరుగైనది.

26. ధనబలమువలన ఆత్మవిశ్వాసము కలుగును. కాని ఆ రెండిటికంటెను దైవభీతిమేలు. దైవభీతి కలవానికి వేరేమియు అక్కరలేదు. ఇతర ఆధారములు ఏమియును అవసరములేదు.

27. దైవభీతి పలులాభములొసగు ఉద్యానవనమువంటిది. దానిని మించిన సదాశ్రయము లేదు.

28. కుమారా! ముష్టి ఎత్తుకొని బ్రతుకవద్దు. భిక్షమెత్తుటకంటె చావుమేలు.

29. కూటికొరకు ఇతరులమీద ఆధారపడువాని జీవితము అసలు జీవితమే కాదు. అన్యులకూడు తినువాడు తనను తాను మైలపరచుకొనును. గౌరవమర్యాదలు కలవాడు అట్టిపనికి పాల్పడడు.

30. సిగ్గు సెరము లేనివాడు బిచ్చమెత్తుకొనుట మంచిదే అని చెప్పును. కాని భిక్షము అతని కడుపునకు చిచ్చు పెట్టును.