ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 33 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 33వ అధ్యాయము

 1. దైవభీతి కలవానికి ఎట్టి కీడు కలుగదు.  అపాయము కలిగినపుడెల్ల ప్రభువు అతనిని మరల మరల ఆదుకొనును.

2. జ్ఞాని ధర్మశాస్త్రమును ద్వేషింపడు. దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించుటలో చిత్తశుద్దిలేనివాడు తుఫానులో చిక్కిన నావవలె కొట్టుమిట్టాడును.

3. విజ్ఞుడు ధర్మశాస్త్రమును ప్రభువువాణివలె నమ్మును

4. నీవు చెప్పగోరు సంగతిని జాగ్రత్తగా సిద్ధము చేసికొనుము. అప్పుడు జనులు నీ పలుకులు సావధానముగా విందురు.

5. మూర్ఖుని ఆలోచన, బండిచక్రమువలె గిరగిర తిరుగును. వాని తలపులు చక్రపుకుండవలె గుండ్రముగా తిరుగును.

6. వ్యంగ్యముగా మాట్లాడు స్నేహితుడు అడవి గుఱ్ఱము వంటివాడు. ఎవరెక్కినా అది అనిష్టముతో సకిలించును.

7. సంవత్సరమున ప్రతిదినమున అదియే సూర్యుడు వెలుగుచుండగా, కొన్నిదినములు మాత్రమే ఇతరదినములకంటె మెరుగుగయినవి ఎట్లయినవి?

8. ప్రభువే ఈ వ్యత్యాసమును చేసెను. అతడు కొన్నినాళ్ళను పండుగలుగాను, సెలవులుగాను నియమించెను.

9. కొన్నిటిని పవిత్రములు ప్రముఖమైన దినములుగాను, మరికొన్నిటిని సామాన్య దినములు గాను నిర్ణయించెను.

10. అందరు మట్టినుండి పుట్టినవారే. ఆదామును అట్లు జన్మించినవాడే.

11. అయినను ప్రభువు వివేకముతో నరుల మధ్య వ్యత్యాసముకలిగించి వారికి భిన్నకార్యములు ఒప్పగించెను.

12. అతడు కొందరిని దీవించి ప్రముఖులనుగా చేసెను కొందరిని పవిత్రపరచి తనయెదుట నిలుపుకొనెను. కొందరిని శపించి మన్నుగరపించి స్థానభ్రష్టులను చేసెను.

13. మట్టి కుమ్మరి చేతిలో నున్నది. అతడు దానిని తన ఇష్టము వచ్చినట్లుగా మలచుకొనును అట్లే నరులు ప్రభువు చేతిలో ఉన్నారు. ఆయన వారిని తన ఇష్టము వచ్చినట్లు చేయును

14. మంచికి చెడ్డ, మృత్యువునకు జీవమును వ్యతిరేకములు. అట్లే పాపికి పుణ్యాత్ముడు వ్యతిరేకి.

15. మహోన్నతుడైన ప్రభువు కార్యములను పరిశీలించినచో, అవి పరస్పర విరుద్ధములైన ద్వంద్వములవలె కన్పించును.

16. నా మటుకు నేను పనివారిలో కడపటివాడను. నేను ద్రాక్షపండ్లు కోయు పనివారి వెనుక పరిగెలేరుకొను వానివలె పనిని ప్రారంభించితిని.

17. కాని దేవుని దీవెన వలన ఆ పనివారినెల్ల మించితిని. వారివలె నేనును నా ద్రాక్ష తొట్టిని రసముతో నింపగలిగితిని.

18. నా కొరకు మాత్రమే నేనీ శ్రమనంతటిని చేయలేదు. ఉపదేశమును ఆశించువారందరి కొరకు కృషి చేసితిని.

19. ప్రజానాయకులారా! మీరు నా మాట వినుడు. సమాజాధ్యక్షులారా! మీరు నా పలుకులాలింపుడు.

20. నీవు బ్రతికియుండగా నీ కుమారుడు, భార్య, స్నేహితుడు మొదలైన వారికి ఎవరికిని నీ మీద అధికారమీయకుము. నీ ఆస్తిని ఎవరికిని పంచి ఈయవద్దు. నీ నిర్ణయము మార్చుకొని నీవు దానిని మరల ఆశింపవచ్చును.

21. నీ బొందిలో ప్రాణముండగా నీ మీద ఎవరికిని అధికారము నీయవద్దు.

22. నీ బిడ్డలు నీ ఆస్తిని అర్థించుటసబబు గాని, నీవు వారి దయాదాక్షిణ్యముల మీద  ఆధారపడుట సబబుకాదు.

23. నీ పనులన్నిట నీవే అధికారము నెరపుచు, నీకు మచ్చ రాకుండునట్లు చూచుకొనుము.

24. చివరి క్షణమువరకు ఆగి చనిపోవునపుడు మాత్రమే నీ ఆస్తిని ఇతరులకు పంచి పెట్టుము.

25. గాడిదకు మేత, కజ్జి, బరువు అవసరము. అట్లే బానిసలకు తిండి, శిక్షణ, పని అవసరము.

26. నీ బానిస పనిచేసినచో నీవు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చును. చేతినిండ పనిలేనిచో వాడు స్వాతంత్య్రమును ఆశించును.

27. కాడిచేతను, జీనుచేతను జంతువును లోబరచుకొందుము. హింస, బొండకొయ్య దుష్టుడైన దాసునికి తగును.

28. నీ బానిసకు పనిని అప్పగింపవేని వాడు సోమరియగును. సోమరియైన బానిస చెడుపనులకు పూనుకొనును

29. వాడు తప్పనిసరిగా పని చేయవలెను. నీ మాట వినడేని వానికి సంకెళ్ళు వేయింపుము.

30. కాని ఎవరిపట్ల కఠినముగా ప్రవర్తింపకుము. న్యాయము మీరకుము.

31. నీ బానిసను నీవలె చూచుకొనుము. వానిని కషార్జితముతో తెచ్చుకొంటివికదా!

32. అతనిని నీ సోదరునివలె చూచుకొనుము. నీవు నీకెంతవసరమో, వాడును నీకు అంతవసరము.

33. నీవు వానిని పీడింపగా వాడు పారిపోయెనేని ఇక వానినెచట గాలింతువు?