ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

1

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||

2

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||

3

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||

4

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||

5

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||


6

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||

7

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా

ఓ పరిశుదాత్మ మాపైన దిగిరావా ||2|| 


1. సృష్టికి మునుపె ఉన్న ఆత్మ మాపై దిగిరావా ||2|| 
2. దావీదు రాజుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
3. మరియ గర్భమును ఫలింపచేసిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
4. నదిలో యేసుని అభిషేకించిన ఆత్మ దిగిరావా ||2|| 
5. మేమందరము మీ బిడ్డలమే మాపై దిగిరావా ||2||