ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సోలోమోను జ్ఞానగ్రంధము 9వ అధ్యాయము || Telugu Catholic Bible

 1. “మా పితరుల దేవుడవును, కరుణా మయుడవునైన ప్రభూ! నీ వాక్కు ద్వారా నీవు సమస్తము సృజించితివి.

2. నీ జ్ఞానము ద్వారా నరుని నీ సృష్టికంతటికి అధిపతిని చేసితివి.

3. అతడు పావిత్య్రముతోను, నీతితోను, లోకమును పాలించునట్లును, ధర్మబద్దముగా న్యాయము చెప్పునట్లును చేసితివి.

4. నీ సింహాసనము ప్రక్కన కూర్చుండియుండు జ్ఞానమును నాకు దయచేయుము. నన్ను నీ తనయులలో ఒకనిగా స్వీకరింపుము.

5. నేను నీ దాసుడను, నీ దాసురాలి బిడ్డడను, అల్ప మానవుడను, స్వల్పకాలము. మాత్రము జీవించువాడను, ధర్మశాస్త్రమును, న్యాయమును సరిగా తెలియనివాడను

6. పరిపూర్ణుడైనవాడు కూడ, నీనుండి వచ్చు జ్ఞానము పొందడేని నిష్ప్రయోజకుడగును.

7. నీవే నన్ను నీ ప్రజలకు రాజుగా నియమించితివి. నీ పుత్రులకు, పుత్రికలకు న్యాయాధిపతిని చేసితివి.

8. నీ పవిత్రపర్వతము మీద దేవళము కట్టుమని నన్నాజ్ఞాపించితివి. నీవు వసించు నగరమున బలిపీఠమును నిర్మింపుమని చెప్పితివి. అది నీవు అనాదికాలము నుండియు సిద్ధము చేసియుంచిన పవిత్రదేవాలయమునకు నమూనాగా ఉండవలెనని నిర్ణయించితివి.

9. జ్ఞానము నీ చెంతనుండును, దానికి నీ కార్యములు తెలియును. . నీవు లోకమును సృజించునపుడు అది నీ దాపుననుండెను. నీకు ప్రీతి కలిగించునది ఏదియో, నీ ఆజ్ఞలకేది అనుకూలముగా ఉండునో దానికి తెలియును.

10. కనుక పరమపవిత్రమైన ఆకాశమునుండి, మహిమాన్వితమైన నీ సింహాసనమునుండి జ్ఞానమును నా యొద్దకు పంపుము. అది నాతో కలిసి పనిచేయునుగాక! దాని సాయమున నీకు ప్రియమగునది ఏదియో నేను తెలిసికొందునుగాక!

11. అది అన్నిటిని నెరుగును, అన్నిటిని అర్థము చేసికొనును. అది నేను చేయుపనులన్నింటను తెలివితో నాకు మార్గముచూపును. దాని శక్తి నన్ను కాపాడును

12. అప్పుడు నా కార్యములు నీకు ప్రీతిని గూర్చును, నేను నీ ప్రజలను న్యాయయుక్తముగా పాలింపగలుగుదును. నా తండ్రి సింహాసనమున ఆసీనుడనగుటకు యోగ్యుడనగుదును.

13. దేవుని ఆలోచనలెవరికి తెలియును? ఆయన చిత్తమును ఎవరు గ్రహింపగలరు?

14. నరులబుద్ది బలహీనమైది. మా ఆలోచనలు మమ్ము పెడత్రోవ పట్టించును.

15. నశ్వరమైన మా దేహము మా ఆత్మమును క్రుంగదీయును. ఈ మట్టి శరీరము ఆలోచనాత్మకమైన మా బుద్దిశక్తిని మందగింపచేయును.

16. ఈ భూమి మీది వస్తువులను తెలిసికొనుటయే మాకు కష్టము. చుట్టుపట్లనున్నవానిని గ్రహించుటకే మేము యాతన పడవలయును. ఇక పరమండల విషయములను అర్థము చేసికోగలవాడెవడు?

17. నీవు నీ జ్ఞానమును దయచేసిననేతప్ప, పైనుండి నీ పవిత్రాత్మమును పంపిననేతప్ప, నీ చిత్తమునెవడు తెలిసికోగలడు?

18. ఈ రీతిగా నీవు దయచేయు జ్ఞానము ద్వారా భూమిమీది నరులు, ఋజుమార్గమున నడచుచున్నారు. నీకు ప్రీతికరమైన కార్యమేదియో తెలుసుకొనుచున్నారు రక్షణ పొందుచున్నారు."