ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదితు 9వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1. యూదితు తలమీద బూడిద పోసికొనెను. ఆమె తన వెలుపలి దుస్తులను తొలగింపగా తాను లోపల తాల్చియున్న గోనె కన్పించుచుండెను. ఆ సాధ్వి ప్రార్థన చేయుటకు నేలమీద బోరగిలపడిను. అదే సమయమున యెరూషలేము దేవాలయమున దేవునికి సాయంకాలపు సాంబ్రాణి పొగవేయుచుండిరి. యూదితు బిగ్గరగా ఇట్లు ప్రార్ధించెను:

2. “మా పితరుడగు షిమ్యోను దేవుడవైన ప్రభూ! పూర్వము అన్యజాతివారు దీనా అనుకన్యను వివస్త్రనుచేసి మానభంగముచేసి, అవమానముపాలు చేయగా, నీవు షిమ్యోనును కత్తితో పంపి, అతడు వారిమీద పగతీర్చుకొనునట్లు చేసితివి.

3. వారు నీవు నిషేధించిన కార్యములను చేయబూనిరి కనుక నీవు వారి నాయకులను మట్టుపెట్టించితివి. వారు తప్పు చేసిన పడకమీదనే నీవు వారి ప్రాణములను తీయించితివి. వారి రాజకుమారులను, బానిసలను, ఏలికలను ఎల్లరిని హతము చేయించితివి.

4. వారి భార్యలను, కూతుండ్రను బందీలను గావించితివి. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు, నీకు ప్రీతిపాత్రులుగా మనుచున్న యిస్రాయేలీయులచే వారి ఆస్తిపాస్తులను కొల్లగొట్టించితివి. ఆ కన్యకు జరిగిన మానభంగమువలన యిస్రాయేలీయులు తమ వంశము సంకరమగునని వెరచి, నీ సహాయము వేడుచు, నీకు మొర పెట్టిరి. కనుక ప్రభూ! ఇప్పుడు నీవు ఈ వితంతువు మొరనాలింపుము.

5. పూర్వము జరిగిన కార్యములకుగాని, అటుతరువాత జరిగినవానికి గాని నీవే కర్తవు. ఇపుడు జరుగు కార్యములకును, ఇక జరుగబోవు వానికిగూడ నీవే కారకుడవు. నీవు సంకల్పించుకొనిన పనులు జరిగితీరును.

6. నీవు చేయగోరిన కార్యములెల్ల వానికాలమున అవి సిద్దించి తీరును. నీ కార్యములెల్ల నీకు ముందుగనే తెలియును. నీ నిర్ణయములను నీవు ముందుగనే గుర్తింతువు.

7. ప్రభూ! ఈ అస్సిరీయనుల బలమును తిలకింపుము. వారు తమ గుఱ్ఱములను రౌతులను, కాలిబంటులను చూచుకొని మిడిసిపడుచున్నారు. తమ డాళ్ళను బల్లెములను, విల్లులను, ఒడిసెలలను చూచి పొంగిపోవుచున్నారు. కాని నీవు యుద్ధములను రూపుమాపువాడవనియు, ఏకైక ప్రభుడవనియు వారికి తెలియదు.

8. నీ శక్తితో వారి బలమును అణగదొక్కుము. నీ అగ్రహముతో వారి సైన్యములను నాశనము చేయుము. వారు నీ సాన్నిధ్యమునకు ఆటపట్టు అయిన దేవాలయమును అమంగళ పరుపగోరుచున్నారు. కత్తులతో నీ బలిపీఠము కొమ్ములను నరుక గోరుచున్నారు.

9. వారి గర్వమును అవలోకింపుము. నీ కోపమును వారిమీద ప్రజ్వలింపజేయుము. కేవలము వితంతువునైన నాకు నీ బలమును దయచేసి, నేను తలపెట్టిన కార్యము సఫలమగునట్లు చేయుము.

10. శత్రువులు తమ యజమానులతోపాటు, బానిసలతో పాటు నా కపటవచనములద్వారా కుప్పకూలునట్లు చేయుము. ఒక ఆడుపడుచుద్వారా వారికి శృంగభంగము కావింపుము.

11. నీవు సైనికుల సంఖ్యపైనగాని, బలాఢ్యుల బలము పైనగాని ఆధారపడువాడవు కావు. నీవు వినయవంతుల దేవుడవు, పీడితులకు సహాయకుడవు, దుర్బలులకు అండగా నుండువాడవు, నిరాశ్రయులకు ఆశ్రయుడవు, నిరాశ చెందినవారికి ఆదరుడవు.

12. మా పితరుడగు షిమ్యోను దేవుడవైన ప్రభూ! యిస్రాయేలు నమ్మినవాడవు, భూమ్యాకాశములకధిపతివి, జలములనెల్ల సృజించిన వాడవు. సృష్టికెల్ల రాజువైన ప్రభూ! దయతో నా మొరను ఆలింపుము.

13. నీ నిబంధనలను నీ దేవాలయమును, నీ సియోను కొండను, నీవు ధారాదత్తము చేసిన భూమిని ధిక్కరించి, ఇట్టి క్రూరకార్యములను తలపెట్టినవారిని నా కపటవచనములు తెగటార్చునట్లు చేయుము.

14. నీవు సర్వశక్తిగల దేవుడవనియు, యిస్రాయేలును సంరక్షించు ఏకైక నాథుడవనియు, నీ ప్రజలు, సకల జాతులుగూడ గుర్తించునట్లు చేయుము.”