ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య మొదటి గ్రంధము 8వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1-2. బెన్యామీను కుమారులు వరుసగా వీరు: బెల, అష్బేలు, అహర, నోహ, రాఫా.

3-5. బెల వంశజులు అద్దారు, గెరా, అబీహూదు, అబీషువా, నామాను, అహోవా, గెరా, షెఫూఫాను, పూరాము.

6-7. ఏహూదు వంశజులు ఉస్సా, అహీహూదు, నామాను, అహీయ, గెరా. వీరు గేబాలోని ఆయా వంశములకు నాయకులు. కాని ఆ వంశీయులు వీరిని మహతునకు ప్రవాసముగా తీసుకొనిపోయిరి. ఉస్సా, అహీహూదు అను వారికి తండ్రియైన గెరా వారిని తీసికొనిపోయెను.

8-10. షహరాయీము తన భార్యలైన హూషీము, బారాలను పరిత్యజించెను. తరువాత అతడు మోవాబు దేశమున వసించి, అచట హోదేషును పెండ్లియాడి యోబాబు, జిబ్య, మేషా, మల్కము, యెయూసు, సాక్యా, మిర్మా అను కుమారులను కనెను. వారెల్లరు ఆయావంశములకు నాయకులైరి.

11. షహరాయీమునకు హూషీము అను భార్యవలన అబితూబు, ఎల్పాలు అను కుమారులు కలిగిరి.

12. ఎల్పాలు కుమారులు ఎబెరు, మిషాము, షెమెదు. థైమెదు ఓనో, లోదు పట్టణములను వాని చుట్టుపట్లగల పల్లెలను నిర్మించెను.

13-16. బెరీయ, షెమ అనువారు అయ్యాలోను నగరమునందలి వంశములకు నాయకులు. వీరు గాతు నగరవాసులను తరిమివేసిరి. బెరీయ వంశజులు అహ్యో, షాషకు, యెరెమోతు, జెబద్యా, అరాదు, ఏదెరు, మికాయేలు, ఇష్పా, యోహా.

17-18. జెబద్యా, మెషుల్లాము, హిజ్కీ హేబెరు, ఇష్మెరాయి, ఇజ్లియా, యోబాబు అనువారు ఎల్పాలు వంశజులే.

19-21. షిమీ వంశజులు యాకీము, సిక్రి, సబ్ది, ఎల్యేనయి, జిల్లెతయి, ఎలీయేలు, అదాయా, బెరాయా, షిమ్రాతు అనువారు.

22-25. షాషకు వంశజులు ఇష్పాను, ఏబెరు, ఎలీయేలు, అబ్దోను, సిక్రి, హానాను, హానన్యా, ఏలాము, అంతోతియా, ఇఫెదయా, పెనూవేలు అనువారు.

26-27. యెరోహాము వంశజులు షంషేరయి, షెహర్యా, అతల్యా, యారెష్యా, ఏలీయా, సిక్రీ.

28. వారెల్లరును ఆయా వంశములకు నాయకులు మరియు ప్రము ఖులై యెరూషలేముననే వసించిన వారు.

29-32. గిబ్యోను తండ్రి యెయోవేలు గిబ్యోనున వసించెను. అతని భార్య పేరు మాకా. అతని కుమారులు వరుసగా అబ్దోను, సూరు, కీషు, బాలు, నాదాబు, గేదోరు, అహ్యో, జేకెరు, షిమ్యా తండ్రి మిక్లోతు. వీరి వంశజులు యెరూషలేమున తమ బంధువుల చెంత వసించిరి.

33. నేరు కుమారుడు కీషు. అతని కుమారుడు సౌలు. సౌలు తనయులు యోనాతాను, మల్కీషువ, అబీనాదాబు, ఎష్పాలు.

34. యోనాతాను కుమా రుడు మెరిబ్బాలు. అతని తనయుడు మీకా.

35. మీకా కుమారులు పీతోను, మెలెకు, తరేయ, ఆహాసు.

36. ఆహాసు కుమారుడు యెహోయాదా. అతని తనయులు అలేమెతు, అజ్మావెతు, సిమ్రీీ.

37. సిమ్రీ వంశజులు మొసా, బిన్యా, రెఫాయా, ఎల్యాసా, ఆసేలు.

38. ఆసేలు కుమారులు అజ్రికాము, బోకేరు, యిష్మాయేలు, షేయర్యా, ఓబద్యా, హానాను.

39. ఆసేలు సోదరుడైన ఏషెకు తనయులు ఊలాము, యెయూషు, ఎలీఫేలెటు.

40. ఊలాము తనయులు ఆరితేరిన యోధులు, విలుకాండ్రు. అతని కుమారులు, మనుమలు అందరు కలిసి నూట ఏబదిమంది. పైని పేర్కొనబడిన వారందరు బెన్యామీను వంశజులే.