ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య మొదటి గ్రంధము 7వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1. యిస్సాఖారు తనయులు తోలా, పువా, యాషూబు, షిమ్రోను అను నలుగురు.

2. తోలా కుమారులు ఉస్సీ, రెఫాయా, యెరీయేలు, యహ్మాయి, యిబ్సాము, షెమూవేలు. వారు తోలా వంశములో ఆయా కుటుంబములకు నాయకులు, యుద్ధవీరులు. దావీదుకాలమున వీరి వంశజులు 22,600 మంది ఉండిరి.

3-4. ఉస్సీ కుమారుడు ఇస్రహ్యా. అతని పుత్రులు మికాయేలు, ఓబద్యా, యోవేలు, ఈష్యా. వీరు ఐదుగురు ఆయా కుటుంబములకు నాయకులు. వారికి పలువురు భార్యలును, పెక్కండ్రు కుమారులును కలరు. కనుక వారి వంశజులు యుద్ధమునకు 36 వేలమంది యోధులను సిద్ధము చేయకలిగిరి.

5. యిస్సాఖారు వంశమంతట కలసి 87 వేలమంది యోధులుండిరి.

6. బెన్యామీను పుత్రులు బేల, బేకేరు, యెదీయేలు అను ముగ్గురు.

7. బేల కుమారులు ఎస్బోను, ఉస్సి, ఉస్సీయేలు, యెరీమోతు, ఈరి అను ఐదుగురు. వారెల్లరు ఆయా కుటుంబములకు నాయకులు, గొప్ప యోధులు. వారి వంశజులు 22,034 మంది యుండిరి.

8. బేకేరు తనయులు సెమీరా, యోవాసు, ఎలియెజెరు, ఎల్యోయేనయి, ఒమీ, యెరీమోతు, అబీయా, అనాతోతు, అలేమేతు.

9. వీరెల్లరును ఆయా కుటుంబములకు నాయకులు, గొప్ప యోధులు. వారి వంశజులు 20,200 మంది ఉండిరి. వారెల్లరును యుద్ధము చేయగలవారు.

10. యెదీయేలు కుమారుడు బిల్హాను. అతని పుత్రులు యేమూషు, బెన్యామీను, ఏహూదు, కెనానా, సేతాను, తర్షీషు, అహీషహరు.

11. వీరెల్లరును ఆయా కుటుంబములకు నాయకులు, యోధులు. వీరి వంశజులు 17,200 మంది యుండిరి. వీరెల్లరును యుద్ధము చేయగలవారు.

12. షుప్పీము, హుప్పీము ఈరు కుమారులు. అహేరు కుమారుడు హషీము.

13. నఫ్తాలి కుమారులు యహసీయేలు, గూని, యేజెరు, షల్లూము. వీరెల్లరు బిల్హాకు జన్మించినవారు.

14. మనష్షేకు అరామియా ఉపపత్ని వలన అస్రీయేలు, మాకీరు అను పుత్రులు కలిగిరి. మాకీరు కుమారుడు గిలాదు.

15. మాకీరు హుప్పీము, షుప్పీముల సహోదరిని పెండ్లియాడెను. దాని సహో దరి పేరు మాకా. మాకీరు రెండవ కుమారుడు సెలో ఫెహాదు. ఇతనికి ఆడుబిడ్డలు మాత్రమే కలిగిరి.

16. మాకీరు భార్య మాకాకు పెరేషు, షెరెషు అను కుమారులు కలిగిరి. పెరేషు సుతులు ఊలాము, రాకెము.

17. ఊలాము కుమారుడు బేదాను. వీరెల్లరు గిలాదు వంశజులు. ఈ గిలాదు మాకీరు కుమారుడు, మనష్షే మనుమడు.

18. మాకీరునకు సహోదరియైన హమ్మోలెకేతునకు ఇషోదు, అబీయెజెరు, మహ్లా అను పుత్రులు కలిగిరి.

19. ఫెమిదా కుమారులు అహీయాను, షెకెము, లికీ, అనీయాము.

20-21. ఎఫ్రాయీము వంశజులు క్రమముగా వీరు: షూతలాహ్, బెరెదు, తాహతు, ఎలాదా, తాహతు, సాబాదు, షూతలాహ్. ఎఫ్రాయీముకు షూతలాహ్ కాక యేజెరు, ఎల్యాదు అను మరి ఇరువురు పుత్రులు కలరు. వీరు గాతు ప్రజల పశువులను అపహరింపబోగా వారు వీరిని చంపిరి.

22. ఎఫ్రాయీము వారి మరణమునకు చాలనాళ్ళు శోకించెను. అతని సోదరులు అతనిని ఓదార్చిరి.

23. అటుతరువాత ఎఫ్రాయము భార్యను కూడగా ఆమె గర్భవతియై ఒక కుమారుని కనెను. తన కుటుంబమునకు కీడు వాటిల్లినదని తెలియజేయుచు ఎఫ్రాయీము ఆ బిడ్డనికి బెరియా అని పేరు పెట్టెను.

24. ఎఫ్రాయీమునకు షేరా అను కుమార్తె గలదు. ఆమె ఎగువ బేత్ హోరోను, దిగువ బేత్ హోరోను, ఉస్పేను షేరా అను నగరములను నిర్మించెను.

25-27. ఎఫ్రాయీమునకు పుట్టిన కుమారులు రేఫా, రెషెఫు. అతని వంశజులు క్రమముగా రెషేపు, తేలా, తహాను, లాదాను, అమ్మీహూదు, ఎలీషామా, నూను, యెహోషువ.

28. వీరు బేతేలును దాని చుట్టు పట్లగల గ్రామములను ఆక్రమించుకొనిరి. తూర్పు నారానువరకు పడమరయందు గేసేరు వరకుగల గ్రామములను వారు స్వాధీనము చేసికొనిరి. షెకెము దాని గ్రామములు, గాజా దాని గ్రామములు, వాని చుట్టుపట్ల గల పట్టణములు వారికే చెందెను.

29. మనష్షే వంశజులు బేత్షేయాను, తానాకు, మెగిద్ధో, దోరు పట్టణములను వాని చుట్టుపట్ల గల గ్రామములను ఆక్రమించుకొనిరి. ఈ తావులందెల్ల యాకోబు కుమారుడు యోసేపు వంశజులు వసించిరి.

30. ఆషేరు కుమారులు ఇమ్నా, ఇష్వా, ఇష్వీ, బెరీయా. అతని పుత్రిక పేరు సెరా.

31. బెరీయా కుమారులు హేబేరు, మల్కీయేలు. మల్కీయేలు బిర్సాయీతుకు తండ్రి.

32. హేబేరు కుమారులు యఫ్లేతు, షోమేరు, హోతాము. అతని పుత్రిక పేరు షువా.

33. యఫ్లేతు ముగ్గురు కుమారులు పాసకు, బింహాలు, అష్వతు.

34. షోమేరు తనయులు అహి, రోగా, యెహుబ్బా, ఆరాము.

35. హేలేము నలుగురు కుమారులు సోఫా, ఇమ్నా, షెలెషు, ఆమాలు.

36-37. జోఫా పుత్రులు సువా, హర్నెఫెరు, షూవాలు, బేరి, ఇమ్రా, బేజేరు, హోదు, షమ్మా, షిల్హా, ఇత్రాను, బేరా.

38. యేతేరు వంశజులు యెఫున్నె, పిస్పా, ఆరా.

39. ఉల్లా వంశజులు ఆరా, హన్నియేలు, రిసియా.

40. వారెల్లరు ఆషేరు వంశజులు. వారు ఆయా కుటుంబములకు నాయకులు, గొప్ప యోధులు. ఆషేరు వంశజులు ఇరువది ఆరు వేలమంది ఉండిరి. వారెల్లరును యుద్ధము చేయ గలవారు.