ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదితు 6వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1. శిబిరమున గుమిగూడియున్న వారి కలకలము తగ్గిన పిదప, హోలోఫెర్నెసు విదేశ సైనికులు అమ్మోనీయులు వినుచుండగా అకియోరును మందలించెను.

2. “ఓయి! నీవెవరివని అనుకొంటివి? నీ వెంట వచ్చిన ఈ అమ్మోనీయులు వట్టి కూలివారు. నీవు మా యెదుట ఒక ప్రవక్తవలె మాట్లాడుచున్నావు. మేము యిస్రాయేలీయుల మీదికి యుద్ధమునకు పోగూడదనియు వారి దేవుడు వారిని సంరక్షించుననియు నీవు చెప్పుచున్నావు. అసలు నెబుకద్నెసరుగాక మరియొక దేవుడు కలడా? అతడు తన సైన్యములను పంపి ఈ యిస్రాయేలీయులను భూమిమీది నుండి తుడిచివేయును. వారి దేవుడు వారినెంత మాత్రము కాపాడజాలడు.

3. మేము నెబుకద్నెసరు సేవకులము. మేము యిస్రాయేలు సైన్య ములను ఏకనరుని ఓడించినంత తేలికగా ఓడింతుము. వారెక్కడ ? మా అశ్వబలమును ఎదిరించుట ఎక్కడ?

4. మేము వారిని సర్వనాశనము చేయుదుము. వారి కొండలు వారి నెత్తుటిలో తడిసిపోవును. వారి లోయలు వారి పీనుగులతో నిండును. యిస్రాయేలీయులు మమ్ము ఎదిరింపజాలరు. మేము వారిని అడపొడకానరాకుండ తుడిచివేయుదుము. ఇది ప్రపంచాధినేతయైన నెబుకద్నెసరు ఆజ్ఞ అనుకొనుము. ఆ రాజు పలికిన పలుకులు వ్యర్థము కాబోదు.

5. ఓయి అకియోరు! నీవు అమ్మోనీయుల దేశమునుండి వచ్చిన కూలివాడవు, ద్రోహివి. ఐగుపునుండి పారిపోయివచ్చిన ఈ బానిసలను తెగటార్చువరకు నేను నీ మొగము చూడను.

6. నేను వారిని శిక్షించివచ్చిన పిదప నా సైనికులు నిన్ను మట్టుపెట్టుదురు. హతులలో నీవు ఒకడివి అగుదువు.

7. నా సైనికులు ఇప్పుడు నిన్ను కొండలోనికి తీసికొనిపోయి యిస్రాయేలీయుల నగరముచెంత విడనాడుదురు.

8. తరువాత ఆ ప్రజలతో పాటు నీవుకూడ మాచేతికి చిక్కిచత్తువు.

9. యిస్రాయేలీయులు నా కత్తికి బలికారనియే నీవు తలంచెదవేని మరి ఇప్పుడు నీ మొగమింతగా చిన్నపోనేల? నేను నోరు విప్పి మాట్లాడితిని. నేను పలికిన పలుకొక్కటి వ్యర్ధముగాబోదని యెరుగుము” అనెను.

10. అంతట హోలోఫెర్నెసు సేవకులను పిలిచి అకియోరును బెతూలియాకు కొనిపోయి యిస్రాయేలీయులకు అప్పగించిరండని ఆజ్ఞాపించెను.

11. ఆ సేవకులు అతనిని పట్టుకొని శిబిరము వెలుపలికి కొనిపోయిరి. అచటినుండి అతనిని మైదానములగుండ నడిపించు కొనిపోయి కొండలను దాటి బెతూలియా పట్టణము క్రింది భాగమున నున్న చెలమలను చేరుకొనిరి.

12. బెతూలియా నగరవాసులు వారి రాకను గమనించి ఆయుధములు చేపట్టి కొండనెక్కిరి. ఒడిసెలలు కలవారు రాళ్ళు విసరిరి. కనుక హోలోఫెర్నెసు సైనికులు కొండమీదికి ఎకజాలరైరి.

13. వారు కొండ అంచును మరుగుచేసికొని అకియోరును త్రాళ్ళతో బంధించి పర్వతపాదము చెంతనే వదలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిరి.

14. యిస్రాయేలీయులు తమ పట్టణము నుండి క్రిందికి దిగివచ్చి అకియోరు బంధములనువిప్పిరి. అతనిని తమ నగరమునకు కొనిపోయి పట్టణాధికారులకు చూపించిరి.

15. ఆ రోజులలో నగరాధికారులు షిమ్యోను తెగకు చెందిన మీకా కుమారుడైన ఉజ్జీయా, గొతోనియేలు కుమారుడైన కాబ్రిసు, మెల్కియేలు కుమారుడైన కార్మిసు.

16. ఆ అధికారులు పట్టణ పెద్దలను పిలిపించిరి. స్త్రీలును, పిల్లలునుగూడ సభకు పరుగెత్తుకొని వచ్చిరి. అకియోరును సభ ఎదుటికి కొనివచ్చిరి. ఉజ్జీయా అతనిని యేమి జరిగినదో చెప్పు మనెను.

17. అకియోరు హోలోఫెర్నెసు మంత్రాలోచన సభలో ఎవరేమి చెప్పినదియు, అస్సిరియా అధికారులెదుట తాను స్వయముగా ఏమి చెప్పినదియు వివరించెను. హోలోఫెర్నెసు యిస్రాయేలీయులను నాశనము చేయుదునని ప్రజలు పలికెననియు తెలియచేసెను.

18. ఆ మాటలు విని యిస్రాయేలీయులు నేలమీద బోరగిలపడి ప్రభువునకు మ్రొక్కిరి.

19. వారు “ఆకాశాధిపతివైన ప్రభూ! ఈ శత్రువులు కన్నుమిన్ను గానక నీ ప్రజలనెట్లు అవమానించుచున్నారో చూడుము. నీవు మమ్ము కరుణతో ఆదరింపుము. నీకు నివేదితులమైన మాకు తోడ్పడుము” అని ప్రార్ధించిరి.

20. వారు అకియోరునకు ధైర్యము చెప్పిరి. అతనిని మెచ్చుకొనిరి.

21. సభ ముగిసిన తరువాత ఉజ్జీయా అకియోరును తన ఇంటికి కొనిపోయెను. అతడు ఊరి పెద్దలకు విందు చేసెను. ఆ రాత్రియంతా వారు యిస్రాయేలు దేవుడైన ప్రభువును తమకు సహాయము చేయుమని మనవి చేసిరి.