ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

విలాప గీతములు 5వ అధ్యాయము || Roman catholic Bible in Telugu

 1. ప్రభూ! మాకు కలిగిన ఆపదను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము. మాకు కలిగిన అవమానమును పరిశీలించిచూడుము.

2. అన్యులు మా వారసత్వ పొలములను ఆక్రమించుకొనిరి. పరజాతి ప్రజలు మా ఇండ్లను స్వాధీనము చేసికొనిరి.

3. మేము మా తండ్రులను కోల్పోయి అనాథలమైతిమి. ఇపుడు మా తల్లులు వితంతువులైరి.

4. మా నీళ్ళనే మేము డబ్బిచ్చికొని తెచ్చుకోవలసి వచ్చినది. మా వంటచెరకునే మేము వెలయిచ్చి తెచ్చుకోవలసి వచ్చినది.

5. శత్రువులు మా మెడ మీద కాడి మోపి మమ్ము హింసించిరి. మేము అలసిపోయినను, మాకు విశ్రాంతి దొరకుటలేదు.

6. మేము అస్సిరియాను, ఐగుప్తును బిచ్చమడిగి, మా ప్రాణములు నిలుపుకొనుటకు వారికి లోబడియున్నాము.

7. మా పూర్వులు పాపము చేసి గతించిరి. వారి దోషములకు మేము శిక్ష అనుభవింపవలసి వచ్చినది.

8. బానిసలు మమ్మేలుచున్నారు. వారి బారినుండి మమ్ము తప్పించువారు ఎవరును లేరు.

9. నరహంతకులు పొలములో తిరుగాడుచున్నారు. మేము కూడు సంపాదించుకొనుటకు బయటికి వెళ్ళినచో, మా ప్రాణములు దక్కుటలేదు.

10. ఆకలి వలన మాకు కాక ఎక్కినది, మా చర్మము పొయ్యివలె నలుపెక్కినది.

11. శత్రువులు సియోనులో స్త్రీలను మానభంగము చేసిరి. యూదా నగరములలో కన్నెలను చెరచిరి.

12. వారు మా నాయకులను ఉరివేసిరి. మా వృద్ధులను గౌరవముతో చూడరైరి.

13. యువకులు తిరుగళ్ళు త్రిప్పవలసి వచ్చినది. బాలురు కట్టెలు మోయలేక పడిపోయిరి.

14. వృద్ధులు నగరద్వారముచెంత ప్రోగగుటలేదు. యువకులు సంగీతము ఆలపించుట లేదు.

15. మా హృదయములలో సంతోషము అంతరించెను మా నాట్యము విచారముగా మారిపోయెను.

16. మా తలమీది కిరీటము పడిపోయెను. మేము పాపము చేసి నాశనము తెచ్చుకొంటిమి.

17-18. సియోను కొండ నాశనమయ్యెను. నక్కలు దానిమీద తిరుగాడుచున్నవి. కావున మా హృదయములు వ్యధతో నిండిపోయినవి. , కన్నీటి ధారలవలన మా కన్నులకు మసకలు క్రమ్మినవి.

19. ప్రభూ! నీవు శాశ్వతముగా పరిపాలనము చేయుదువు. నీ సింహాసనము కలకాలము నిలుచును.

20. నీవు మమ్ము ఇన్నాళ్ళు పరిత్యజించితి వేల? మమ్ము సదా విస్మరింతువా?

21. ప్రభూ! మమ్ము నీ చెంతకు త్రిప్పుకొనుము. మేము పునరుద్ధరింపబడుదుము. మా పూర్వస్థితిని మాకు మరల కలుగజేయుము.

22. నీవు మమ్ము శాశ్వతముగా పరిత్యజించితివా? నీ కోపమునకు హద్దులు లేవా?