ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

తోబీతు 4వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1. ఆ రోజుననే తోబీతు పూర్వము తాను మాదియా దేశమునందలి రాగీసు పట్టణమున గబాయేలు ఇంట దాచియుంచిన ధనమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను.

2. అతడు నాకిపుడు చావురావలెనని ప్రార్థన చేసికొంటినిగదా! కాని నేను చనిపోకముందు నా కుమారుడైన తోబియాకు ఆ డబ్బు సంగతి చెప్పవలెను గదా అనుకొనెను.

3-4. కనుక అతడు పుత్రుని పిలిచి ఇట్లు చెప్పెను: “నాయనా! నేను చనిపోయినపుడు నన్ను అన్ని మర్యాదలతో భూస్థాపనము చేయుము. నేను దాటిపోయిన తరువాత మీ అమ్మను గౌరవముతో చూడుము. ఆమె బ్రతికి ఉన్నంతకాలము ఆమెను పోషింపుము. ఆమె చనిపోయినపుడు నా ప్రక్కనే పాతి పెట్టుము. నిన్ను గర్భమున మోసి కనినపుడు ఆమె ఎన్ని అపాయములకు గురియైనదో జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము. కనుక నీవు ఆమె కోరినదెల్ల చేయుము. ఎన్నడును నీతల్లి మనసు కష్టపెట్టకుము.

5. నీ జీవితమున ప్రతిదినము ప్రభువును గుర్తుంచుకొనుము. ఏనాడును పాపము చేయకుము. దేవునిఆజ్ఞ మీరకుము. ఎప్పుడును సత్కార్యములే చేయుము, దుష్కార్యములు మానుకొనుము.

6. నీవు సత్యవర్తనుడవు అయ్యెదవేని ప్రతికార్యమున నీకు విజయము చేకూరును.

7. దేవునిపట్ల భయభక్తులు చూపువారికి నీ సొత్తునుండి దానధర్మములు చేయుము. నీవు పేదలను అనాదరము చేయకుందువేని దేవుడును నిన్ను అనాదరముచేయడు.

8. నీకున్న దానినిబట్టి దానము చేయుము. ఎక్కువగా నున్నచో ఎక్కువగానే ఇమ్ము. తక్కువగానున్నచో తక్కుగానే ఇమ్ము. కాని ఇచ్చుటలో మాత్రము ఎప్పుడును వెనుకాడకుము.

9. ఇచ్చిన దానము ఆపత్కాలమున పెద్దనిధివలె సాయపడును.

10-11. దానము ఆకాశమునందలి దేవునికి ఇష్టమైన కానుక. కనుక దానము చేయువానిని ఆయన అంధకార బంధురమైన మృత్యులోకమునుండి రక్షించును.

12. నాయనా! వేశ్యలనుగూర్చి జాగ్రత్తగా ఉండుము. మన తెగ నుండే ఒక పిల్లను పెండ్లి చేసికొనుము. మన తెగకు చెందనివారి పిల్లలను పరిణయమాడకుము. మనము ప్రవక్తల వంశమున పుట్టితిమి. మన పూర్వులైన నోవా, అబ్రహాము, ఈసాకు, యాకోబు మొదలైన వారందరును వారితెగకు చెందిన పిల్లలనే పెండ్లియాడిరి. కనుక దేవుడు వారికి సంతానమును దయచేసెను. ఆ సంతానము యిస్రాయేలు దేశమును భుక్తము చేసికొనెను.

13. కావున నీవును మనతెగకు చెందిన వారిని ఆదరింపుము. మనవారి పిల్లలలో ఒకతెను పెండ్లియాడుము. గర్వముతో మన బంధువుల బాలబాలికలను చిన్నచూపు చూడకుము. గర్వము విచారమును, వినాశమును తెచ్చి పెట్టును. సోమరితనము పేదరికమును కొని తెచ్చును. లేమికి కారణము సోమరితనమే.

14. నీకు పనిచేసిన వారి కూలిని ఏ రోజు కారోజు చెల్లింపవలయునే కాని మరుసటి రోజువరకు అట్టిపెట్టుకోరాదు. నీవు ఈ నియమమును పాటించి దేవుని గౌరవింతువేని ఆయన నిన్ను బహూకరించును. నీ పనులన్నింటను జాగ్రత్తగానుండుము. ఎల్లవేళల సక్రమముగా ప్రవర్తింపుము.

15. ఇతరులెట్టి కార్యము చేసిన నీకు అప్రియము కలుగునో, అట్టికార్యమును నీవును ఇతరులకు చేయరాదు. నీవు ద్రాక్షసారాయమును త్రప్పడాగి మత్తుడవు కావలదు. త్రాగుడు వ్యసనమునకు లొంగిపోవలదు.

16. ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము పెట్టుము, బట్టలులేని వారికి బట్టలిమ్ము. నీకు సమృద్ధిగానున్న ప్రతి వస్తువు నుండి కొంతభాగమును దానము గానిమ్ము. ఇచ్చెడు దానిని ప్రీతితోనిమ్ము.

17. పుణ్యాత్ములు చనిపోయినపుడు వారి కుటుంబమునకు ఆహారము పెట్టుము. కాని పాపాత్ములు చనిపోయినపుడు ఈ కార్యము చేయవలదు.

18. బుద్ధిమంతుల సలహాను పాటింపుము. మంచి ఉపదేశమును ఎప్పుడును పెడచెవిన పెట్టవలదు.

19. ప్రతి కార్యమునందును దేవుని స్తుతింపుము. నీవు చేపట్టిన కార్యములనెల్ల సఫలము చేయుమని అతనిని వేడుకొనుము. అతడు ఇతర జాతులకు వివేకమును దయచేయడు. నరులకు మంచి వరములన్నింటిని దయచేయువాడు ప్రభువే. కానీ, అతడు జనులను పాతాళమునకు అణగదొక్కువాడు కూడా. నాయనా! నీవు ఈ ఉపదేశములనెల్ల జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. వీనిని నీహృదయమునందు మాసిపోనీయకుము.

20. కుమారా! నేను మాదియా దేశములోని రాగీసు పట్టణమున వసించు గాబ్రియా సోదరుడగు గబాయేలు వద్ద పదిసంచుల వెండి నాణెములు దాచియుంచితిని.

21. ఇప్పుడు మనము పేదవారిమైతిమి. కాని దీనికి నీవు విచారపడనక్కరలేదు. నీవు దేవునికి వెరచి పాపకార్యములను విడనాడి అతనికి ప్రియమగు పనులను చేయుదువేని నీకు పెద్దసంపద అబ్బినట్లే.