ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సమూవేలు మొదటి గ్రంధము 31వ అధ్యాయము || Catholic Bible in Telugu

 1. యిస్రాయేలీయులు ఫిలిస్తీయులతో పోరా డిరి. కాని ఫిలిస్తీయులు వారిని ఓడించి గిల్బోవా కొండమీద మట్టుపెట్టిరి.

2. ఫిలిస్తీయులు సౌలును, అతని కుమారులను చుట్టుముట్టిరి. సౌలు తనయులైన యోనాతాను, అబీనాదాబు, మెల్కీషూవా రణమున కూలిరి.

3. సౌలు చుట్టు పోరు ముమ్మరమయ్యెను. కొందరు విలుకాండ్రు సౌలుపై బాణములు గుప్పించిరి. అతడు గాయపడి నేలపై కూలెను.

4. సౌలు తన అంగరక్షకునితో “నన్ను నీ బాకుతో పొడిచిచంపుము. లేదేని సున్నతిసంస్కారములేని వారు నా మీదబడి వేళాకోళము చేయుదురు” అనెను. కాని అతని అంగరక్షకుడు మిక్కిలి భయపడి అడుగైన కదల్పడయ్యెను. సౌలు తన కత్తినిదూసి, దాని మీదపడి ప్రాణములు వదలెను.

5. యజమానుడు ఈ విధముగా ప్రాణములు విడుచుట చూచి సౌలు అంగరక్షకుడు కూడ తన సొంత కత్తిమీదబడి అసువులు బాసెను.

6. ఆ రీతిని సౌలు, అతని మువ్వురు కుమారులు, అంగరక్షకుడు అందరు ఆనాడే ప్రాణములు కోల్పోయిరి.

7. కొండకు ఆవలివైపు లోయలోను యోర్దానులోను వసించు యిస్రాయేలీయులు తమవారు రణము నుండి పారిపోయిరనియు, సౌలు కుమారులతో పాటు, తన ఆయుధములు మోయువాడును ఒక దినముననే మరణించిరనియు విని స్వీయనగరములను వీడి పలాయితులయిరి. ఫిలిస్తీయులు వచ్చి ఆ నగరములలో వసించిరి.

8. మరునాడు ఫిలిస్తీయులు చచ్చినవారి వస్త్రములు ఊడదీసికొని పోవుటకువచ్చిరి. సౌలు ముగ్గురు కుమారులతో గిల్బోవాకొండపై చచ్చి పడియుండుటను చూచిరి.

9. వారు అతని తల తెగనరికిరి. ఆయుధములు ఊడ్చిరి. తమ దేవతలకు, పౌరులకు విజయ వార్తలు చాటి చెప్పుటకు దేశము నలుమూలలకు దూతలనంపిరి.

10. సౌలు ఆయుధములను అష్టారోతు దేవళమున పదిలపరిచిరి. అతని శవమును బేత్ షాను ప్రాకారమునకు వ్రేలాడగట్టిరి.

11. యాబేషుగిలాదు పౌరులు ఫిలిస్తీయులు సౌలును అవమానపరచిరని వినిరి.

12. వారి నగరమునందలి వీరులందరును బయలుదేరి రాత్రియంతయు ప్రయాణముచేసిరి. సౌలు శవమును, అతని కుమారుల శవములను బేత్ షాను ప్రాకారమునుండి దింపి యాబేషుకు కొనివచ్చి అచ్చట దహనము చేసిరి.

13. వారి అస్థికలను యాబేషులోని పిచులవృక్షము క్రింద పాతి పెట్టి ఏడునాళ్ళు ఉపవాసముండిరి.