ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సామెతలు 30వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1. మస్సా నివాసియు, యాకె కుమారుడైన ఆగూరు సూక్తులు: ఆ మనుష్యుడు ఈతీయేలునకు, ఈతీయేలు దక్కాలునకు చెప్పిన మాట.

2. నేను పశువువలె మూర్ఖుడనైతిని. నరునికి ఉండవలసిన జ్ఞానము నాకు లేదయ్యెను.

3. నేను విజ్ఞానమును ఆర్జింపనైతిని. పరిశుద్ధ దేవుని జ్ఞానమును బడయనైతిని.

4. ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయి మరల దిగివచ్చిన వాడెవ్వడు? గాలిని గుప్పిటపట్టిన వాడెవ్వడు.? తాను తొడిగిన అంగీతో నీటిని మూటగట్టిన వాడెవ్వడు? నేలకు ఎల్లలు నెలకొల్పిన వాడెవ్వడు? ఆయన పేరేమిటి? ఆయన తనయుని పేరేమిటి? నీకు తెలియునా?

5. దేవుని వాక్కులలో అసత్యము ఉండదు. ఆయన తన్నాశ్రయించువారిని డాలువలె రక్షించును.

6. ఆయన పలుకులకు నీవేమి చేర్పవలదు. చేర్చెదవేని అతడు నిన్ను వంచకునిగా గణించును.

7. దేవా! నేను నిన్ను రెండు వరములడిగెదను. నేను మరణింపకమునుపే వీనిని నాకు ప్రసాదింపుము.

8. నేనెంత మాత్రము అబద్దములు ఆడకుండునట్లు చేయుము. నన్ను సంపన్నుని చేయవద్దు, పేదవానిని చేయవద్దు, నాకు కావలసినంత తిండి మాత్రము దయచేయుము.

9. సంపదలిచ్చినచో నిన్ను ధిక్కరించి “ప్రభువెవడు”అని పలుకుదునేమో? లేమి కలిగినచో దొంగిలించి నా దేవుడవైన నీకు అపఖ్యాతి తెత్తునేమో!

10. సేవకుని తప్పులనుగూర్చి యజమానునికి చెప్పకుము. చెప్పినచో ఆ దాసుడు నిన్ను శపించును. నీకు కీడు చుట్టుకొనును.

11. కొందరు తమ తండ్రులను శపింతురు. తమ తల్లులను గౌరవముతో చూడరు.

12. కొందరు తాము పవిత్రులమని ఎంచుదురుగాని తమలోని మాలిన్యమును మాత్రము తొలగించుకొనరు

13. కొందరు కళ్ళునెత్తికివచ్చి గర్వపు చూపులు చూతురు

14. కొందరికి తమ దంతములే ఖడ్గములు, తమ దౌడలే కత్తులు. ఈ క్రూరులు పేదసాదలను పీడించి పిప్పిచేసి నేలమీద వారి అడపొడ కానరాకుండ చేయుదురు.

15. జలగకు కుమార్తెలిద్దరు కలరు. “నాకిమ్ము నాకిమ్ము” అనే వారి పలుకులు. ఏనాడు తృప్తి చెందనివి మూడు. ఎప్పుడు మాకు చాలును అని పలకనివి నాలుగు కలవు.

16. అవి పాతాళలోకము, బిడ్డలనుకనని గర్భము, నీరు చాలని నేల, అదుపు తప్పి “చాలు” అనని మండు అగ్ని.

17. తండ్రిని ఎగతాళి చేయువాడు లేదా ముసలి తల్లిని అనాదరము చేయువాడు ఎవ్వడో, వాని శవమును రాబందులు పొడుచుకొని తినును వాని కళ్ళను అడవి కాకులు పీకివేయును.

18. నాకు ఆశ్చర్యకరమైనవి మూడు, అర్థము కాని సంగతులు నాలుగుకలవు.

19. అవి, గరుడపక్షి ఆకసమున ఎగురు తీరు, పాము రాతిపై ప్రాకు తీరు, ఓడ నడికడలిలో నడచుతీరు, పురుషుడు యువతిని వలచుతీరు. 

20. వ్యభిచారిణి యొక్క ధోరణియు అట్టిదే. ఆమె తిని, మూతి తుడుచుకొని నేను ఏ కానిపనియు చేయలేదు అనును.

21. భూమిని వణికించు ఘోరకార్యములు మూడు, పుడమి భరింపజాలని నాలుగు అంశములు కలవు.

22. అవి: బానిస రాజగుట, మూర్ఖునికి కడుపునిండ కూడు దొరకుట,

23. దుష్టురాలికి పెండ్లియగుట, దాసి యజమానురాలి స్థానమును ఆక్రమించుకొనుట

24. నాలుగు ప్రాణులు పరిమాణమున చాలచిన్నవి కాని తెలివిలో మిక్కిలి గొప్పవి

25. చీమలకు బలము తక్కువకాని అవి వేసవిలో ఆహారము చేకూర్చుకొనును.

26. చిన్న కుందేళ్ళకు సత్తువలేదు, అయినను అవి కొండలమీద వసించును

27. మిడుతలకు రాజు లేడు. అయినను అవి దండుగా పయనించును.

28. బల్లిని పట్టి చేతిలో పెట్టుకొనవచ్చుగాక అయినను అది రాజప్రాసాదములలోనుండును.

29. గంభీరముగ నడుచునవి మూడు కలవు, ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు కలవు.

30. అవి: సింహము మృగములలోకెల్ల బలిష్ఠమైనది అది దేనిని చూచియు వెరవదు.

31. కోడిపుంజు ఠీవితోను, మేకపోతు గంభీరముగాను నడచును. రాజు ధైర్యముతో సైన్యమును నడుపును.

32. నీవు గర్వముతో, బుద్దిహీనతతో దుష్టకార్యములను చేయబూనినచో నీ చేతితో నోరు మూసికొనుము.

33. పాలను చిలికినచో వెన్నవచ్చును. ముక్కుమీద కొట్టినచో నెత్తురు వచ్చును. కోపమును రెచ్చగొట్టినచో కలహము పుట్టును.