ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

బారూకు 3వ అధ్యాయము || Telugu Catholic Bible

 1. "సైన్యములకధిపతియు యిస్రాయేలు దేవుడవునైన ప్రభూ! మేము సంతాపముతోను, నిస్పృహతోను నీకు మొరపెట్టుచున్నాము.

2. మేము నీకు ద్రోహముగా పాపము చేసితిమి. నీవు మా వేడుకోలును ఆలించి మాపై కరుణ చూపుము.

3. నీవు శాశ్వతముగా పరిపాలన చేయువాడవు. మేము సదా మరణించువారము.

4. సైన్యములకధిపతియైన యిస్రాయేలు , దేవుడవునైన ప్రభూ! మా మొర వినుము. మేము చచ్చినవారితో సమానులము. మా పితరులు తమ దేవుడవైన నీకు ద్రోహముగా పాపము చేసిరి. నీ మాట వినరైరి. వారి అపరాధములకుగాను మేము వెతలొందుచున్నాము.

5. పూర్వము మా పితరులు చేసిన పాపములను మరచిపొమ్ము. ఈ పట్టున నీ బలమును, కీర్తిని తలంచుకొనుము.

6. నీవు మా ప్రభుడవైన దేవుడవు. మేము నిన్ను స్తుతింతుము.

7. నీవు మా హృదయమున నీ పట్ల భయభక్తులు నెలకొల్పి మేము నీకు ప్రార్థన చేయునట్లు చేసితివి. ఈ ప్రవాసమున మేము నిన్ను స్తుతింతుము. మేము మా పూర్వుల పాపమునుండి వైదొలగితిమి.

8. నీవు మమ్ము జాతుల మధ్య చెల్లాచెదరు చేసితివి. వారు మమ్ము చిన్నచూపు చూచి , శపించుచున్నారు. మా దేవుడవు, ప్రభుడనైన నిన్ను మా పితరులు పరిత్యజించిరి. కనుక నీవు మమ్ము దండించుచున్నావు”.

9. యిస్రాయేలూ! మీరు జీవనదాయకములైన ఆజ్ఞలనాలింపుడు, మీరు సావధానముగా విని జ్ఞానముబడయుడు.

10. మీరు శత్రుదేశమున వసింపనేల? పర దేశముననే ముసలివారు కానేల?

11. చచ్చిన వారివలె మైలపడిపోనేల?  పాతాళమునకు పోయినవారితో సమానముకానేల?

12. జ్ఞానపు బుగ్గను పరిత్యజించుటవలననే కదా?

13. మీరు దైవమార్గమున నడచియుండినయెడల సదా శాంతిని అనుభవించి ఉండెడివారేకదా?

14. జ్ఞానము, బలము, వివేకము ఎచట లభించునో ఎరుగుడు. అపుడు మీకు దీర్ఘాయువు, వెలుగు, శాంతి దొరకును.

15. జ్ఞానము ఎచట వసించునో ఎరిగిన వాడెవడు? దాని బొక్కసమున ప్రవేశించిన వాడెవడు?

16. జాతులను పాలించిన నేతలు

17. వన్యమృగములను, ఆకాశపక్షులను వేటాడిన వారును, నరులు మిక్కుటముగ ఆశించునవియు,ఎంత సంపాదించిన సంతృప్తినీయనివినైన వెండిబంగారములను ఆర్జించినవారును నేడు ఏమైరి?

18. కష్టపడి ఎన్నో పన్నాగములతో సొమ్మును ఆర్జించి, నేడు తమజాడకూడ తెలియకుండపోయిన వారేరీ?

19. వారెల్లరు కనుమరుగై మృతలోకము చేరుకొనిరి. అన్యులు వారి స్థానమున అడుగిడిరి.

20. అటు తరువాత ఇతర తరములవారు వచ్చి భూమిమీద నివాసమేర్పరచుకొనిరి. కాని వారికి జ్ఞానము తెలియదయ్యెను. వారు జ్ఞాన పథమును కనుగొననులేదు, దానిని సంపాదింపను లేదు.

21. వారి సంతానమునకు అది దక్కదయ్యెను.

22. కనానీయుల కది కొంచెమైనను దొరకలేదు. తేమాను వాసులకు వీసమైనను లభింపలేదు.

23. ఇహలోక జ్ఞానమును వెదకిన హాగారు సంతతికాని, మేరాను తేమావర్తకులుగాని, పిట్టకథలు అల్లువారుకాని, జ్ఞానార్థులు కాని జ్ఞానమార్గమును కనుగొనజాలరైరి.

24. యిస్రాయేలూ! ప్రభువు వసించు విశ్వమెంత గొప్పది! ఆయన రాజ్యమెంత విశాలమైనది!

25. దానికంతము లేదు. దాని వైశాల్యమునకును, ఎత్తునకును కొలతలులేవు.

26. ఈ విశ్వమున పూర్వము సుప్రసిద్ధులును, దీర్ఘకాయులును, యుద్ధనిపుణులునైన రాక్షసులు పుట్టిరి.

27. కాని ప్రభువు వారిని తన వారిగా ఎన్నుకోలేదు. వారికి జ్ఞానమార్గమును తెలియజేయలేదు.

28. వారు జ్ఞానము బడయకయే, వివేకమును ఆర్జింపకయే గతించిరి.

29. ఆకసమునకు ఎక్కిపోయి జ్ఞానము బడసి మేఘమండలమునుండి దానిని క్రిందికి గొనివచ్చిన వాడెవడు?

30. సముద్రములను దాటిపోయి, ఆ దానిని కనుగొన్నవాడెవడు? మేలిమి బంగారముతో దానిని కొని తెచ్చిన వాడెవడు?

31. దాని దగ్గరకు పోవుట ఎవరికిని తెలియదు. దాని చెంతకుపోవు త్రోవనెవరును ఎరుగరు.

32. అన్నియు ఎరిగినవాడే జ్ఞానమునెరుగును. తన తెలివితో ఆయన దానిని కనుగొనెను. ఆయన భూమిని శాశ్వతముగా పాదుకొల్పెను. ఆ భూమిని జంతుజాలముతో నింపెను.

33. ఆయన పంపగా వెలుగు బయల్వెడలెను. ఆయన పిలువగా అది భయపడి ఆయనకు లొంగెను.

34. ఆ నక్షత్రములు వాటి స్థానములలో, మెరసి సంతోషించెను.

35. ఆయన పిలువగా ఇక్కడ మేమున్నామని అవి పలికెను. వాటిని సృజించినవాని నిమిత్తమవి సంతోషముతో ప్రకాశించెను. అవి తమతమ తావులలో నిలిచి తమను చేసిన ఆయన ముందు సంతసముతో మెరిసెను.

36. ఆయన మన దేవుడు, ఆయనకు సాటి వాడెవడును లేడు.

37. ఆయన జ్ఞానమార్గము కనుగొని, తన సేవకుడగు యాకోబునకు ఇచ్చెను. తాను ప్రేమించిన సేవకుడగు యిస్రాయేలునకు దానిని అనుగ్రహించెను.

38. అప్పటినుండి జ్ఞానము భూమిపై ప్రత్యక్షమై నరులనడుమ వసించెను.